Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH'da Komorbiditenin Prognoza Etkisi
Aykut ÇİLLİ*, Ahmet USLU*, Candan ÖĞÜŞ*, Tülay ÖZDEMİR*

* Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalar KOAH dışı nedenlerden dolayı artmış bir ölüm riskine sahiptir. Bu çalışma, KOAH'da en sık rastlanan komorbid hastalıkların saptanması ve bunların prognoza olan etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Bu amaçla ortalama yaşı (± SD) 64 ± 9 yıl olan 406 KOAH hastası kohort çalışmada değerlendirildi. Bu hastaların yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, FEV1 değerleri ve komorbid hastalıkları kaydedildi. Hastaların izlemleri telefon görüşmeleri ile sürdürüldü. Mortalite üzerine etki eden faktörleri değerlendirmek amacıyla lojistik regresyon analizi kullanıldı. Hastaların ortalama FEV1 değeri 1.40 ± 0.58 L bulundu. En sık saptanan komorbid hastalıklar sırasıyla hipertansiyon (%22), koroner arter hastalığı (%8.9), diabetes mellitus (%7.4), kanser (%6.4), kalp yetmezliği (%4.9) ve serebrovasküler hastalık (%2) idi. Hastalar ortalama (± SD) 21 ± 11 ay takip edildi. Takip sırasında 24 (%5.9) hasta eks oldu. KOAH'lı hastalardaki mortalitenin FEV1 değeri [RR 0.143 (%95 CI 0.75-1.21)], kalp yetmezliği (RR 0.177) ve kanser (RR 0.064) ile ilişkili olduğu bulundu. Sonuç olarak; KOAH'da en sık rastlanan komorbid hastalıklar hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve diabetes mellitus iken, mortalite üzerine etki eden faktörler ise FEV1 değeri ile eşlik eden kalp yetmezliği ve kanserdir.
Anahtar Kelimeler: KOAH, komorbidite, prognoz.
SUMMARY
The Effect of Comorbidity on Prognosis in Patients with COPD
Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have an increased risk of death from causes other than COPD. A study was undertaken to identify the most common comorbid diseases and to assess prognostic role of comorbidity in COPD. A cohort of 406 COPD patients, mean (± SD) 64 ± 9 years were evaluated. Age, sex, smoking history, FEV1, comorbid conditions were recorded. Follow-up was conducted by means of telephone calls. Logistic regression analysis was used to identify the independent predictors of death. The mean (± SD) FEV1 was 1.40 ± 0.58 L. The most common comorbid diseases were hypertension (22%), coronary heart disease (8.9%), diabetes mellitus (7.4%), cancer (6.4%), heart failure (4.9%) and cerebrovascular disease (2%). The median follow-up was (± SD) 21 ± 11 months. Twenty-four (5.9%) patients died during the follow-up period. Deaths from COPD were associated with FEV1 [RR 0.143 (95% CI 0.75-1.21)], heart failure (RR 0.177) and cancer (RR 0.064). In conclusion; while the most common comorbid diseases in COPD were hypertension, coronary heart disease and diabetes mellitus; FEV1, heart failure and cancer were associated factors with increased risk of death from COPD.
Key Words: COPD, comorbidity, prognosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Aykut ÇİLLİ,
Meltem Mahallesi Etmen Sitesi B Blok Daire: 18,
07100 ANTALYA - TURKEY
e-mail: acilli@akdeniz.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır