Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri#
Arzu BALKAN*, Engin BALCI*, İsmail YÜKSEKOL*, Metin ÖZKAN*, Yücel TAŞAN*, Yüksel PABUŞCU**,
Kudret EKİZ*, Hayati BİLGİÇ*, Necmettin DEMİRCİ*, Olgaç SEBER*

  *  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Bu çalışmada, klinik ve radyolojik olarak akciğer tüberkülozu (Tbc) düşünülen hastalarda; aktif pulmoner Tbc'nin yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) bulgularını tanımlamak, YRBT'nin aktif ve inaktif Tbc'nin ayrımında yerini belirlemek amaçlanmıştır. Aktif Tbc'li 67 hastanın 66 (%98.5)'sında sentrilobüler nodül veya dallanan lineer yapılar, 65 (%97)'inde asiner nodül, 55 (%82)'inde konsolidasyon, 55 (%82)'inde kavite, 54 (%80.5)'ünde tomurcuklu dal manzarası, 52 (%77.6)'sinde bilateralite saptanmıştır. İnaktif Tbc'li 30 hastanın 26 (%86.6)'sında fibrotik değişiklikler, 20 (%66.6)'sinde bronşektazi, 18 (%60)'inde bronkovasküler distorsiyon, 14 (%46.6)'ünde periskatrisyel amfizem saptanmıştır. Hastalık aktivitesini belirlemede toraks YRBT'nin sensitivitesi %97, spesifisitesi %86.7, pozitif prediktif değeri %94.2, negatif prediktif değeri %92.9 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak; toraks YRBT'nin akciğer Tbc'si tanısında güçlü ve güvenilir bir tanı yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Toraks YRBT, özellikle yayma ve kültür negatif aktif Tbc hastalarında noninvaziv bir tanısal yöntem olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi.
SUMMARY
The Role of High Resolution Computerized Tomography (HRCT) in the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Tuberculosis
In this study we have tried to put forth the role of thorax high resolution computerized tomography (HRCT) in the pursue of the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis. It was detected that of the 67 patients with active tuberculosis, 66 (98.5%) had centrilobular nodule or branching lineer structures, 65 (97%) had acinary nodule, 55 (82%) had consolidation, 55 (82%) had cavities, 54 (80.5%) had tree in bud apperance and 52 (77.6%) were bilateral. Of 30 patients suffering from inactive tuberculosis, 26 (86.6%) were detected to have fibrotic changes, 20 (66.6%) bronchiectasis, 18 (60%) broncovascular distortion and 14 (46.6%) pericicatrial emphysema. The sensitivity, spesifity, positive predictive value, negative predictive values of thorax HRCT in determining the activity of the illness were found as 97%, 86.7%, 94.2% and 92.9% respectively. In conclusion we can say that thorax HRCT is a powerful and reliable diagnostic method for pulmonary tuberculosis. Thorax HRCT can be used as noninvasive diagnostic method especially in the patients suffering from smear and culture negative active tuberculosis.
Key Words: Pulmonary tuberculosis, high resolution computerize tomography.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongre (2001)'sinde poster olarak sunulmuştur.


Yazışma Adresi:
Dr. Arzu BALKAN,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06018, Etlik, ANKARA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır