Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sarkoidozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Döndü GÜNEYLİOĞLU*, Ferhan ÖZŞEKER*, Sevinç BİLGİN*, Çağla UYANUSTA KÜÇÜK*,
Esen AKKAYA*

* SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İSTANBUL
ÖZET
Sarkoidoz gibi kronik hastalıkların izlenmesinde klinik parametrelerin yanı sıra hastalığın psikososyal boyutu da giderek önem kazanmaktadır. Bu boyutu kliniğe taşıyan önemli bir kavram yaşam kalitesidir. Çalışmamızda sarkoidozlu olgularda yaşam kalitesini değerlendirdik. Kliniğimizde en az bir yıldır takip edilen 70 sarkoidozlu olguya "Study Short Form 36 (SF-36)" yaşam kalitesi ölçeği uygulandı. Olguların 49'u kadın, 21'i erkek, yaş ortalaması 43.27 ± 11.97, hastalık süresi ortalama 3.55 ± 1.80 yıl (1-8 yıl) idi. Çalışmamızda, sarkoidozda hastanın özelliklerinin yanı sıra hastalığa ait çeşitli değişkenlerin yaşam kalitesini etkilediğini saptadık. Yaşam kalitesini etkileyen parametrelerden yaş ve kadın cinsiyet yaşam kalitesinin birçok alt ölçeğini etkilerken, semptomu olan olgularda daha çok fiziksel komponent etkilenmişti. Yaşam kalitesinin birçok alt ölçeği arasında difüzyon kapasitesi (DLCO) ile pozitif, hastalık evresi ile negatif korelasyon vardı. Gelir düzeyi ve hastaların tedavi altında olmaları yaşam kalitesini etkilemiyordu. Sonuç olarak; sarkoidozun tetkikinde ve tedavi kararında bilinen tedavi kriterleri ile birlikte yaşam kalitesinin de yardımcı parametre olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, yaşam kalitesi.
SUMMARY
The Influence of Sarcoidosis on Quality of Life
In the follow up of chronic illnesses like sarcoidosis, the psychological and social dimensions are getting more important in addition to the clinical parameters. It is the quality of life (QoL) that brings psychological and social dimensions in to the clinic. In this study we aimed to investigate the QoL of patients suffering from sarcoidosis. Study Short Form (SF-36) QoL scala was applied to 70 sarcoidosis patients who have been followed up in our center at least for a year. Among these patients 49 were females, 21 were males and the mean age was 43.27 ± 11.97, mean disease duration was 3.55 ± 1.80 (1-8 years). In our study, we found that variables belonging to sarcoidosis influence the QoL as well as the patient herself/himself. While age and female gender influenced almost all parameters of QoL, in cases with symptoms physical component had been influenced most. Diffusing capacity (DLCO) showed possitive correlation with many of the parameters of QoL, whereas disease stage did negative. Patients' income and their to be treatment did not affect QoL. In conclusion, we suggest that QoL may help to follow up and decide on the treatment of sarcoidosis along with the other treatment criteria.
Key Words: Sarcoidosis, quality of life.
Yazışma Adresi:
Dr. Döndü GÜNEYLİOĞLU,
68 Ada Kardelen Blokları, 5/1 Blok Daire: 6
Ataşehir, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: dguneylioglu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır