Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut Pulmoner Tromboembolizmin Ağırlığı ile Serum IgE Düzeylerinin Korelasyonu
Fatma ARAS DORU*, Levent ERKAN*, Serhat FINDIK*, Oğuz UZUN*, Atilla ATICI*

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
ÖZET
Bu çalışma, akut pulmoner tromboembolizm (PTE)'in ağırlığı ile serum immünglobulin E (IgE) düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladığımız prospektif bir çalışmadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde 01 Ekim 2000-30 Kasım 2001 tarihleri arasında 46 hasta (27'si kadın, 19'u erkek) akut PTE tanısı aldı. Ortalama yaşları 55 idi (20-82 yıl). Bu hastalar akut PTE ağırlığına göre üç gruba ayrıldı: Grup A, infarktüsü olmayan submasif PTE (20 hasta); grup B, infarktüs gelişen submasif PTE (15 hasta); grup C, masif PTE (11 hasta) idi. Tüm hastaların 1-5-15-30-60-90. günlerde, gerekirse de 120. günde serum IgE düzeylerine ELISA yöntemiyle bakıldı. Gruplar arasındaki karşılaştırmaların istatistiksel analizi Post hoc Tukey testi ile yapıldı. Birinci gündeki serum IgE düzeyleri en yüksek grup B'de (ortalama 507.7), sonrasında grup C'de (ortalama 324.2) ve en düşük değerlerde grup A'da tespit edildi (117.2). Grup B ve C, grup B ve A, grup C ve A arasındaki serum IgE düzeyi farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı idi (sırasıyla p< 0.05, p< 0.0001, p< 0.015). Beşinci gün ve 15. gün sonuçları hem grup B'de grup A'dan daha yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (5. gün; p< 0.0001, 15. gün; p< 0.0001) hem de grup C'de grup A'dan daha yüksekti ve bu da istatistiksel olarak anlamlıydı (5. gün; p< 0.015, 15. gün; p< 0.012). Otuzuncu, 60. ve 90. günlerde ölçülen serum IgE düzeyleri grup B'de grup A'dan daha yüksekti ve bu değerler istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.0001, p< 0.0001 ve p< 0.019). En yüksek serum IgE düzeyleri pulmoner infarktüs gelişen submasif PTE'de ölçüldü. Yine bu grupta serum IgE düzeyleri en uzun süreyle yüksek kaldı.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner tromboembolizm, immünglobulin E, pulmoner infarktüs, masif pulmoner tromboembolizm.
SUMMARY
Correlation of Serum IgE Levels with Severity of Acute Pulmonary Thromboembolism
We aimed to investigate whether there is a direct correlation of serum IgE concentration with severity of acute pulmonary thromboembolism (PTE). Desing: Prospective study. Settings: University medical center. Fourty-six patients (27 female, 19 male) who were diagnosed as acute PTE in our clinic between 01 October 2000 and 30 November 2001 were comprised the study group. Mean age was 55 (range was 20-82). The study group was divided into three groups according to severity of PTE: Group A, submassive PTE without pulmonary infarction (20 patients); group B, submassive PTE with pulmonary infarction (15 patients); and group C, massive PTE (11 patients). Serum IgE concentrations were measured by ELISA methode at 1st, 5th, 15th, 30th, 60th, 90th days, and 120th days, if needed, after the diagnosis. Statistical analysis was made by Post hoc Tukey test. First day serum IgE levels were highest in group B (mean 507.7) followed by group C (mean 324.2), and were lowest in group A (mean 117.2). The differences between group B and group C, between group B and group A, and also between group C and A were all statistically significant (p< 0.5, p< 0.0001, p< 0.015, respectively). 5th day and 15th day results showed statistically significant differences between group B and A, and between group C and A (at 5th day: p<0.0001, p< 0.015 respectively, and at 15th day: p< 0.0001, p< 0.012 respectively). At 30th, 60th, and 90th days of diagnosis serum IgE concentrations were higher in group B than in group A which were statistically significant (p< 0.0001, p< 0.0001, p< 0.019 respectively). Patients with submassive PTE and pulmonary infarction had the highest serum IgE concentrations and the longest duration of high levels of IgE.
Key Words: Pulmonary thromboembolism, immunoglobulin E, pulmonary infarctus, massive pulmonary thromboembolism.
Yazışma Adresi:
Dr. Serhat FINDIK,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
55139 Kurupelit, SAMSUN - TURKEY
e-mail: serhatf@omu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır