Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Kanserli Olgularda İmmünglobulin ve Kompleman Düzeyleri
Ferda ÖNER*, İsmail SAVAŞ*, Numan NUMANOĞLU*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Kanserli hastalarda immünglobulin ve kompleman düzeylerinde değişmeler olabileceğini savunan çalışmalardan yola çıkılarak; bu çalışma akciğer kanserli olgularda serum immünglobulin ve kompleman düzeylerindeki değişiklikleri ve bu değişikliklerin prognoz üzerine etkisini ortaya koymaya yönelik olarak planlanmıştır. Ellibeş akciğer kanserli olgunun ve 22 sağlıklı kontrol olgusunun serumlarında IgG, IgA, IgM, IgE, C3, C4 düzeyleri incelenmiştir. Kanser grupları ile kontrol grubu arasında immünglobulin düzeyleri açısından önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. C3, C4 düzeyleri incelendiğinde ise, kanser grubunda kontrol grubuna göre yükseklik tespit edilmiştir. Bu çalışmada hastalık evresi ve prognoz ile kompleman ve immünglobulin düzeyleri arasında bir anlamlı korelasyon bulunamamıştır. Çalışmamız malign tümörlerde kompleman düzeylerinde artış olabileceği görüşünü desteklemekle birlikte, akciğer kanserli olgularda immünglobulin ve kompleman düzeylerinin prognoz ile ilişkisini otaya koymaya yönelik daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, immünglobulin, kompleman düzeyleri.
SUMMARY
Immunoglobulins and Complement Components in Patients with Lung Cancer
Based on data providing a correlation between immunoglobulin or complement components levels and malignancies and specific disease parameters, we examined the possible correlation between the immunoglobulins, complement component levels and the stage of disease and the survival of patients. Sera from 55 patients with lung cancer and 22 healthy donor were assayed in order to evaluate the concentration of IgG, IgA, IgM, IgE, C3, C4. No considerable differences were found between the levels of immunoglobulins in patients with carcinoma of the lung versus subjects in the control group. Complement components (C3 and C4) levels were elevated in cancer patients with different cell types compared with levels in the control group. No statistically significant differences were found between the levels of the studied parameters and the stage of the disease and the survival time of patients. Our study confirm the hypothesis that malignant tumours contribute to elevation of complement components levels but additional studies are needed for demonstrating the prognostic value of immunoglobulin and complement components levels in lung cancer patients.
Key Words: Lung cancer, immunoglobulins, complement levels.
Yazışma Adresi:
Dr. Ferda ÖNER,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Cebeci, ANKARA - TURKEY
e-mail: onerferda@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır