Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Kanserli Hastalarda Uzak Metastaz ile Organa Özgül Semptomların İlişkisi#
Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Ayşe TURGUT*, Tuba KIRATLI*, A. Berna DURSUN*, Bahar KURT*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Çalışmamızda akciğer kanserli hastalarda uzak metastaz ile metastaza özgül semptom ve bulgular arasındaki ilişki değerlendirildi. Çalışmaya 197 uzak metastazı bulunan akciğer kanserli hasta alındı. Bu hastaların 141 (%71.5)'i  küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı alırken, geriye kalan 56 (%28.5)'sı ise küçük hücreli akciğer kanseri idi. Yüzyirmisekiz (%64.9) hastada sadece karaciğer, beyin ve kemik metastazlarından biri saptanırken, geriye kalan 69 (%35.1)'unda sürrenal, böbrek, pankreas, cilt, karşı akciğer, tiroid ve abdominal lenf bezi metastazı vardı. Hastaların 121 (%56.5)'inde organa özgül semptom, 45 (%21)'inde fizik muayene bulgusu ve 52 (%24.2)'sinde laboratuvar bulguları saptandı. Kemik, karaciğer ve beyin metastazlarına özgül semptomların metastazı tahmin etmedeki sensitiviteleri sırasıyla %67, %43 ve %74 iken, spesifisiteleri ise %86, %90 ve %76 olarak bulundu. Akciğer kanserinde organa özgül semptom ve bulgularının metastazı tahmin etmede çok etkili olmadığı, ancak bu sonucun çalışmanın retrospektif olmasına ve hasta sayısının az olmasına bağlı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, uzak metastaz, organa özgül semptomlar.
SUMMARY
The Correlation Between the Distant Metastases and Organ-Spesific Symptoms in The Patients with Lung Cancer
In this study, the correlation between distant metastases and metastatic organ-specific abnormalities in patients with lung cancer was evaluated. There were 197 patients who have lung cancer with distant metastases in this study. 141 (71.5%) of them were nonsmall cell lung cancer and 56 (28.5%) of them were small cell lung cancer. While one site of liver, brain and bone metastases were detected in 128 (64.9%) patients, remainders (69 patients, 35.1%) had surrenal, renal, pancreatic, skin, lung, thyroid, abdominal lymph node metastases. Organ-spesific symptoms, findings on physical examination and abnormalities in laboratory data were detected in 121 (56.5%), 45 (21%) and 52 (24.2 %) patients, respectively. Sensitivity of predilection of organ-spesific symptoms for bone, liver and brain metastases were 67%, 43% and 74% and specifity were 86%, 90% and 76%, respectively. We concluded that organ-spesific abnormalities were not so effective to predict metastases in lung cancer. We considered that this result could be due to retrospective analysis and not included enough patients.
Key Words: Lung cancer, distant metastase, organ-spesific symptoms.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi (24-27 Nisan 2002)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Sibel ALPAR,
Çiğdem Mahallesi 28. Cadde
Mavi Köşk Sitesi No: 9/23,
06520, Balgat, ANKARA - TURKEY
e-mail: sibel_alpar@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır