Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Malign Mezotelyomada Gen Tedavisi
Arif Osman TOKAT*, Hakan KUTLAY**

  *  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Malign mezotelyoma seyrek görülen ve plevral mezotel hücrelerinden kaynaklanan, öldürücü bir hastalıktır. Etyolojide öncelikle çevresel etkenler ve özellikle de asbest maruziyeti suçlanmaktadır. Malign mezotelyomanın tedavisi konusunda ortak bir yaklaşım belirlenmiş değildir. Günümüzde mezotelyoma tedavisinde temel olarak dört tedavi yaklaşımı ve bunların kombinasyonları uygulanmaktadır. Bunlar; cerrahi tedavi, kemoterapi protokolleri, radyoterapi protokolleri ve son yıllarda interferonun direkt antiproliferatif etkisinden yararlanılarak uygulamaya giren immünolojik tedavidir. Literatürde yeni yeni yer almaya başlayan gen tedavisi henüz deneysel aşamada kullanılmaktadır. Gen tedavisinin temel prensibi malign karakterdeki hücreleri viral gen sistemleri ile infekte etmek ve gen yapısını değiştirmek suretiyle antiviral ilaçlara duyarlı hale getirmektir. En sık herpes simpleks virüs (HSV) tk geni kullanılmaktadır. Standart bir tedavi yöntemi olmayışı, tanı ve tedavi sonuçlarının aynı lokalizasyondan (burada plevral boşluk) değerlendirilmesi ve temel mortalite sebebinin metastazdan çok tümörün lokal yayılımı ve kitlesiyle yaptığı patolojik etkilere bağlı olması, malign mezotelyomayı gen tedavisi için uygun bir hastalık haline getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Malign mezotelyoma, gen tedavisi.
SUMMARY
Gene Therapy in Malignant Mesothelioma
Malignant mesothelioma which arises from pleural mesothelial cells is a rare and deadly disease. Enviromental factors, especially the exposure of asbest, are accepted as etiological factors. There is not any accepted treatment of malignant mesothelioma. Nowadays four main forms of therapy and the combination of these forms are put in the practise for the treatment of malignant mesothelioma. These are surgical therapy, chemotherapy protocols, radiotherapy protocols and recently immunologic therapy which is based on direct antiproliferative effect of interferon. Gene therapy has been studing experimentally for recent years. The main principles of the gene therapy is sensitizing to antiviral drugs by infecting and changing the gene structure of the malign cells. The most used gene is herpes simplex virus (HSV) tk gene. In malignant mesothelioma, there is no standart treatment protocol and the main cause of death is local spread of tumor and the pathological effects of its mass rather than metastasis and the diagnosis and treatment results are evaluated from the same localization (pleural space). According of these factors, gene therapy could be an appropriate treatment for malignant mesothelioma.
Key Words: Malignant mesothelioma, gene therapy.
Yazışma Adresi:
Dr. Arif Osman TOKAT,
Umut Sokak No: 15/3,
06600, Kurtuluş, ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır