Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Osteoartiküler Tüberküloz
Hürrem BODUR*, Hatice BODUR**, Esragül AKINCI*, Özlem YILMAZ**, Pınar BORMAN**,
Özlen TANYOLAÇ**, Sezer KULAÇOĞLU***, Selda SEÇKİN***, Ali BİÇİMOĞLU****

      *  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
    **  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği,
   ***  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği,
****  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Ortopedi Kliniği, ANKARA
ÖZET
Tüberküloz (Tbc) halen dünyada önemli bir halk sağlığı problemidir. Ekstrapulmoner Tbc giderek önem kazanmakta ve yeni olguların yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. Osteoartiküler Tbc, hastalığın sık olmayan bir formudur ve tüm olguların %1-5'ini oluşturur. Eklemler az rastlanan infeksiyon yeridir ve bu nedenle periferal Tbc'nin nadir olduğu düşünülür. Tbc artrit genellikle monoartikülerdir fakat oligoartiküler tutulum da bildirilmiştir. Burada osteoartiküler Tbc'li dört olgu sunuldu ve konu ile ilgili literatür gözden geçirildi.
Anahtar Kelimeler: Osteoartiküler tüberküloz.
SUMMARY
Osteoarticular Tuberculosis
Tuberculosis (Tbc) remains as a major public health problem in the world. Extrapulmonary Tbc is gaining importance and it accounts for approximately 15% of all new cases. Osteoarticular Tbc is an infrequent form of the disease, accounting for 1-5% of all cases. Joints are uncommon site of infection; therefore, periferal Tbc is considered rare. Tbc arthritis are usually monoarticular but oligoarticular involvement are also reported. We presented here four cases with osteoarticular Tbc and reviewed the literature.
Key Words: Osteoarticular tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Hürrem BODUR,
Yargıç Sokak No: 20/7,
06590, Cebeci, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: hbodur2001@mynet.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır