Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pott Hastalığı ve Farklı Klinik Prezentasyonlar#
A. Berna DURSUN*, Z. Müjgan GÜLER*, Kıvanç BUDAK*, Ömür CEYLAN*, Eray ATAŞ*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Kemik eklem tüberkülozu (Tbc) günümüzde de özellikle çocuk ve genç erişkinleri etkileyen ve sekel oranı yüksek bir hastalıktır. Vertebra Tbc'si tüm kemik eklem Tbc'lerinin %50'sini teşkil eder. İmmün sistemi sağlam olan dört vertebral Tbc'li olgumuzun yaşları 18-76 arasındaydı ve tümü erkekti. Lokalize ağrı majör semptomdu. Hiçbirinde hayatı tehdit edici düzeyde nörolojik defisit yoktu. Boyun ağrısı ve tortikoliz ile başvuran bir olguda abdominal Tbc ile birlikte üst servikal vertebral Tbc vardı. Beraberinde akciğer Tbc'si olmayan olguda tedavi esnasında alt torakalde de vertebral Tbc gelişti. Diğer olgularda vertebral tutulum psoas apseleriyle birlikte torakolomber bölgedeydi. Bu üç olguda ayrıca yeni olgu akciğer Tbc'si, miliyer Tbc ve kronik akciğer Tbc'si vardı. Olguların tümünde tanı spinal bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans (MR) ile yapıldı. Anti-Tbc tedavi ile birlikte destek tedavileri de düzenlenen olgularda cerrahi müdahaleye gerek olmadan belirgin düzelme -miliyer Tbc olgusu hariç- gözlendi. Amacımız ciddi komplikasyonlara yol açabilecek Pott hastalığının erken başlayan etkin bir tedavi ile kontrol altına alınabileceğini vurgulamaktı.
Anahtar Kelimeler: Pott hastalığı, tüberküloz.
SUMMARY
Pott's Disease and Different Clinical Presentations
Skeletal tuberculosis remains a potentially crippling disease in the developing world; particularly as it usually affects children and young adults. The spine is involved approximately 50% of bone and joint tuberculosis cases. The features of four spinal tuberculosis cases were looked over this article. Their ages were between 18 and 76 years. All of them were male and immunocompetent. Pain was the major complaint. There was no life-threatining neurological sign. Among them, a case who was admitted to the hospital with painfull torticollis had upper cervical-lower thoracic spinal tuberculosis with psoas abscesses and peritoneal tuberculosis, but no pulmonary involvement. The other cases had thoracolumbal spinal tuberculosis with psoas abscesses and pulmonary tuberculosis of which miliary, chronic and new pulmonary tuberculosis. The whole diagnosis of spinal tuberculosis was made by radiographically-MRI and CT-. Spesific antituberculous therapy with supportive care was begun and remarkable responses without surgical intervention were seen on them except miliary pulmonary tuberculosis case. The aim of this presentation was to emphasize the importance of early diagnosis so that adequate pharmacological treatment can be initiated to avoid serious complication.
Key Words: Pott's disease, tuberculosis.
# Bu çalışma, Toraks Derneği Ulusal Kongresi (30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. A. Berna DURSUN,
Mebusevleri Ergin Sokak No: 43/5,
06580, Tandoğan, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: ebdursun@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır