Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çok İlaca Dirençli Akciğer Tüberkülozu ile Yeni Olgu Akciğer Tüberkülozunun Tedavi Maliyeti
Özkan KIZKIN*, Süleyman S. HACIEVLİYAGİL*, Gamze TÜRKER*, Hakan GÜNEN*

* İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
ÖZET
Çok ilaca dirençli akciğer tüberkülozu (ÇİDT); tedavisi zor, morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Bu çalışma; yeni tüberküloz (Tbc) hastaları ile ÇİDT hastalarının tedavi maliyetlerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın veri tabanını; yeni Tbc ve ÇİDT hastalarının tedavi prensipleri ile 2001 yılı Bütçe Uygulama Talimatı'ndaki "Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi" ve Türk Eczacıları Birliği'nin 14.09.2001 tarihli ilaç fiyat listesi oluşturmuştur. Tbc için ortalama 20 gün hastanede yatış, bir ay iş gücü kaybı, altı aylık ilaç ve laboratuvar giderleri; ÇİDT için ortalama yedi ay hastanede yatış, 12 ay iş gücü kaybı, 24 aylık ilaç-laboratuvar, muhtemel cerrahi ve yoğun bakım giderleri hesap edilmiş olup; hekim-hemşire hizmetleri ve sarf malzeme ücretleri göz ardı edilmiştir. Maliyet hesapları 14.09.2001 tarihli T.C. Merkez Bankası döviz kuruna göre Amerikan doları olarak hesaplanmıştır. Yeni Tbc'li bir olguda toplam tedavi maliyeti 1134.89 dolar bulunmuş olup, aynı maliyet ÇİDT için 17529.15 dolardır. ÇİDT'de; yeni Tbc'ye göre yatak ücretleri toplam 10.5 kat, iş gücü kaybı 12 kat, ilaç tedavi maliyeti 98.7 kat, laboratuvar giderleri 5.3 kat daha yüksektir. Bir hastanın torakotomi maliyeti, 10 günlük yoğun bakım ücreti ile birlikte 391.93 dolar bulunmuştur. ÇİDT tedavisi ülkemiz için yüksek maliyetli bir tedavidir ve ÇİDT'li bir hastanın tedavi maliyeti ile yaklaşık 16 yeni Tbc'li hasta tedavi edilebilir. Hem yeni Tbc'li hem de ÇİDT'li hastaların başarıyla tedavi edilmesinin, ileride tüberküloz tedavisindeki olası yüksek maliyetleri düşüreceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, tedavi, maliyet.
SUMMARY
The Cost of Treatment in New Case and Multidrug Resistant Case in Pulmonary Tuberculosis
The treatment of multidrug-resistant pulmonary tuberculosis (MDR-Tbc) is quite difficult, and the disease has high morbidity and mortality rates. This study was designed to compare the costs of treatment in new tuberculosis (new-Tbc) cases and MDR-Tbc cases. Data base of the study was composed of the data from therapy principles of new-Tbc cases and MDR-Tbc, and official directives and price lists of Turkish Pharmocology Society in 2001 fiscal year regulating treatment costs. For new-Tbc cases, the treatment cost included expanses for 20 days of hospitalisation, one month work loss and six months drug supply and laboratory costs; for MDR-Tbc cases, it was comprised by expenses for seven months hospitalisation in average, 12 months work loss, 24 months drug supply and laboratory costs, and probable surgical interventions and post-operative intensive care. The service of hospital stuff and medical equipments provided was disregarded. The cost analyses was calculated as charge price of American Dollars ($) dated 14.09.2001. It was found that the cost of therapy for new-Tbc cases and MDR-Tbc cases were 1134.89 $ and 17529.15 $, respectively. In MDR-Tbc cases, the costs of hospitalisation, work loss, drug therapy and laboratory procedures were 10.5, 12, 98.7 and 5.3 times higher respectively, when compared with those of new-Tbc. The cost of thoracotomy for one patient including the cost for 10 days period of post-operative care in intensive care unit was 391.93 $. The treatment of MDR-Tbc has a high cost, and 16 new-Tbc cases can be treated with the same cost in our country.  In conclusion, we think that successful treatment strategies for both new-Tbc cases and MDR-Tbc cases will lower the cost of tuberculosis treatment.
Key Words: Tuberculosis, therapy, cost.
Yazışma Adresi:
Dr. Özkan KIZKIN,
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
44069, MALATYA - TÜRKİYE
e-mail: okizkin@inonu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır