Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Transüda-Eksüda Ayrımında Plevral Sıvı Psödokolinesteraz Düzeyinin Tanısal Değeri
Faruk ÖZER*, Fikret KANAT*, Abdülcelil KALEM*, Oktay İMECİK*

* Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
ÖZET
Bu çalışmaya, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1999-2000 yılları arasında yatırılarak tetkik edilen plörezili 80 olgu ve kontrol grubu olarak seçilen 30 sağlıklı birey alındı.  Plörezili olgular tanılarına göre transüda ve eksüda olmak üzere iki grupta incelendi. Transüda ve eksüda gruplarında ortalama plevra sıvısı psödokolinesteraz düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0.001). Ortalama plevral sıvı/serum psödokolinesteraz oranı da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekteydi (p< 0.001). Eksüdatif sıvıların ayırt edilmesinde plevral sıvı psödokolinesteraz düzeyinin sensitivitesi ve spesifisitesi %100 olarak saptandı. Plevral sıvı/serum psödokolinesteraz oranının sensitivite ve spesifisitesi ise sırasıyla %90 ve %87 idi. Sonuç olarak, plevral sıvıların transüda-eksüda ayrımında plevral sıvı psödokolinesteraz düzeyi ve plevral sıvı/serum psödokolinesteraz oranının, tanısal değeri yüksek ve kullanılabilir bir parametre olduğu kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, transüda, eksüda, psödokolinesteraz.
SUMMARY
Diagnostic Efficiency of Pseudocholinesterase Level in Discrimination of Transudates-Exudates
In this study, 80 cases with pleural effusion hospitalized at the departments of Chest Diseases and Internal Medicine in the Medical School of Selcuk University, and 30 healthy people as control group were studied. Regarding to the diagnosis, pleural fluids were classified into two groups as follows; transudates and exudates. Difference between the mean pleural pseud ocholinesterase levels of transudates and exudates was statistically significant (p< 0.001). Similar significance was also obtained in the mean pleural fluid/serum pseudocholinesterase ratios of the groups (p< 0.001). In determination of exudative fluids both sensitivity and spesificity of the pleural fluid pseudocholinesterase level was 100%. Sensitivity and spesificity of the pleural fluid/serum pseudocholinesterase ratio were 90 and 87%, respectively. We have concluded that pleural pseudocholinesterase level and pleural fluid/serum pseudocholinesterase ratio can be used as a parameter with high diagnostic efficiency in discrimination of pleural effusions as exudates and transudates.
Key Words: Pleural effusion, transudate, exudate, pseudocholinesterase.
Yazışma Adresi:
Dr. Fikret KANAT,
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
42080, Meram, KONYA - TÜRKİYE
e-mail: fkanat@selcuk.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır