Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Serum MMP-9 Düzeyi
Akın KAYA*, Banu ERİŞ GÜLBAY*, Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇELİK*,
Hacer SAVAŞ**, İsmail SAVAŞ*

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  SSK Ankara Hastanesi Biyokimya Bölümü, ANKARA
ÖZET
Bazı kanser tiplerinde artmış matriks metalloproteinaz (MMP) seviyelerinin tümör progresyonunda önemli rol oynadığı bildirilmiştir. Amacımız; akciğer kanserinde MMP-9'un tümör belirleyici olarak yararını ve serum MMP-9'un tümörün tipi, evresi, nodal yayılımı, metastazları ve prognozla ilişkilerini değerlendirmektir. Histolojik olarak tanı konulan 35 küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) ve sağlıklı 14 kontrolün kan örneklerinde MMP-9 seviyeleri ölçüldü. Kanserli grubun MMP-9 seviyeleri anlamlı yüksek bulundu (p< 0.001). Kanser tipi, evresi ve nodal yayılımı gibi klinik bulgular ile serum MMP-9 arasında anlamlı ilişki saptanamadı. İstatistiksel anlamlılık bulunamamasına rağmen metastazlı hasta grubunun MMP-9 seviyeleri daha yüksek bulundu. Hastalardan 11'i altıncı ayın sonunda takibimizden çıktı. Kalan hastalardan MMP-9 düzeyleri düşük olan sekizinden yedisi altı ayın sonuna kadar hayattaydı. MMP-9 düzeyi yüksek olan 16 hastadan yalnız 10'u altı ayın sonuna kadar hayattaydı. Sonuç olarak; KHDAK'lı hastaların takibinde metastaz belirleyicisi olarak MMP-9 kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, MMP-9, yaşam süresi, prognoz.
SUMMARY
Elevated Levels of Circulating Matrix Metalloproteinase-9 in Non-Small Cell Lung Cancer Patients
Elevated levels of matrix metalloproteinase have been implicated as playing important role in tumour progression in several types of cancers. Our aim was to determine whether these enzyme might be a useful tumour marker for lung cancer and also to evaluate the correlation of circulating levels of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) with tumour histology, staging, nodal status, metastasis and prognosis. Blood samples were collected from 35 nonsmall cell lung cancer patients who were diagnosed histologically, and 14 healthy controls. The MMP-9 levels were significantly higher in the cancer group (p< 0.001). However no significant correlation between several clinical features (such as histology of the tumour, staging, tumour status, or nodal status) and plasma MMP-9 levels have been observed. Though it does not show statistical significance, more patients with metastasis seemed to have higher MMP-9 levels. At the end of six month 11 patients were out of follow-up. Among the remaining 24 patients eight patients had lower MMP-9 levels, seven were survivors at the end of six months. Sixteen patients had MMP-9 levels above the threshold. Only 10 have survived to six months. In conclusion MMP-9 can serve as a marker for metastasis and can be valuable in the follow-up of lung cancer patients.
Key Words: Nonsmall cell lung cancer, MMP-9, survival, prognosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Akın KAYA,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06100, Cebeci, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: akaya@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır