Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çocuklarda Komplike Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyem Tedavisinde
Fibrinolitiklerin Kullanımı
Ayten PAMUKÇU UYAN*, Hamit ÖZYÜREK**, Ebru YILMAZ**

  *  Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi, BOLU
**  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE
ÖZET
Çocuklarda bakteriyel pnömonilerde plevral efüzyon insidansı yüksektir. Parapnömonik efüzyonlar eğer hasta uygun antibiyotikler ile tedavi edilirse genellikle spontan olarak düzelir. Ancak parapnömonik efüzyonların az bir kısmı loküle nonpürülan sıvı veya ampiyem olarak komplike olabilir. Komplike parapnömonik efüzyonlarda klasik tedavi yaklaşımı tüp ile drenaj ve sistemik antibiyotiklerdir. Sıvı, fibrinöz adezyonlarla loküle ise tüple drenaj yetersiz kalır ve cerrahi operasyon gerektirir. Fibrinolitiklerin intraplevral uygulaması parapnömonik efüzyonların ve ampiyemlerin tedavisinde sistemik fibrinolizis veya lokal kanama olmaksızın drenajı arttıran etkili bir tedavidir. Genellikle başarı oranı %44-100 arasında olup, olguların çoğunda %80'in üzerindedir. Streptokinaz ve ürokinazın her ikisi de bu amaçla kullanılmaktadır, ancak çocuklarda kullanımları ile ilgili veriler azdır. İntraplevral streptokinaz ve ürokinazın, komplike parapnömonik efüzyon ve ampiyemin tedavisinde etkileri eşittir. Fibrinolitiklerin intraplevral uygulaması, komplike parapnömonik efüzyonların ve plevral ampiyemin tedavisinde etkili ve güvenilir olup, invaziv cerrahi girişim ihtiyacını azaltırlar.
Anahtar Kelimeler: İntraplevral fibrinolitikler, komplike parapnömonik efüzyon, ampiyem.
SUMMARY
Using of Fibrinolytics in the Treatment of Complicated Parapneumonic Effusion and Empyema in Children
Bacterial pneumonia is associated with a high incidence of pleural effusions in children. These parapneumonic effusions usually resolve spontaneously if patients are treated with appropriate antibiotics. However, a small percentage of parapneumonic effusions will become complicated, either loculated nonpurulent fluid or an empyema. The traditional therapeutic approaches for complicated parapneumonic effusions includes catheter drainage and systemic antibiotics. Tube drainage often fails if the fluid is loculated by fibrinous adhesions and surgical operation require. Intrapleural administration of fibrinolytics is an effective treatment for complicated parapneumonic effusions and pleural empyemas, improving the drainage without causing systemic fibrinolisis or local heamorrage. The global success rate were between 44% and 100%, in most cases more than 80%. Both streptokinase and urokinase have been used for this purpose but there are few reports of their use in the children. Intrapleural streptokinase and urokinase are equally efficacious in treating complicated parapneumonic effusions and empyemas. Intrapleural instillation of fibrinolitics is an effective and safe mode of treatment for complicated parapneumonic effusions and pleural empyemas, and may reduce the need for more invasive surgical procedures.
Key Words: Intrapleural fibrinolitics, complicated parapneumonic effusion, empyemas.
Yazışma Adresi:
Dr. Ayten PAMUKÇU UYAN,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İzzet Baysal Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı,
Gölköy, BOLU - TÜRKİYE
e-mail: cihangirayten@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır