Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nazilli Verem Savaş Dispanseri'nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen
Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum
Seren ARPAZ*, Sevtap KESKİN*, Göksel KITER**, Nejat SEZGİN*, Dilek BUDİN*,
Aynur ALGAN*, Haluk C. ÇALIŞIR***

    *  Nazilli Verem Savaş Dispanseri, AYDIN
  **  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, DENİZLİ
***  Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Bu çalışma, Nazilli Verem Savaş Dispanseri'nde 01 Haziran 1996-31 Mayıs 2000 tarihleri arasında yürütülen çalışmaları değerlendirerek dönemler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla yapıldı. Nazilli Verem Savaş Dispanseri'nde yapılan poliklinik muayenesi, sağlık raporu, temaslı muayenesi, balgamda mikobakteriyolojik inceleme, radyolojik inceleme sayısı ve o yıl kaydı yapılan tüberküloz (Tbc)'lu olgular retrospektif olarak incelendi. Her 12 aylık dönem için belirlenen yeni Tbc olgusu sayılarının ortalaması 105 idi. Dispanserde Tbc'li yeni olgu bulma oranları ortalaması %52.5 idi. Tüm Tbc'li olgular içinde akciğer Tbc'li olguların oranı ortalama %74.8 idi. Akciğer Tbc'li olgular arasında yayma pozitif olanların oranının, dönemler arasında %49 ile %71 arasında değiştiği, balgam yayması yapılmamış olguların oranının %18'den %3'e düştüğü gözlendi. Kümülatif değerlendirme yapıldığında, tedavinin ikinci ayı sonunda bakteriyolojik konversiyon oranı ortalama %70.5 idi. Yeni tanı konmuş yayma pozitif olguların tedavi sonucu olarak kür oranları ortalaması %82 olarak bulundu. İlaç duyarlılık testlerinin sonuçlarına göre, kültürde üremesi olan yeni olguların 13'ünde, eski olguların beşinde çok ilaca dirençli (ÇİD) Tbc saptandı. Hem yeni hem de eski yayma pozitif olgularda yüksek tedavi başarı oranları olsa da ileri dönemler için yeni olgu saptama oranının Dünya Sağlık Örgütü önerisi olan %70'e yükseltilmesi için yapılacakların belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile ortaya konan veriler, personel hareketliliğinin yaşanmadığı ve ekip çalışmasının yerleştiği bir verem savaş dispanserinde sonuçların yüz güldürücü olacağını göstermesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, verem savaş dispanseri, epidemiyoloji.
SUMMARY
Evaluation of Nazilli Tuberculosis Dispensary Activities Executed Between June 1996-May 2000: Pre-DOT Situation
Objective: To evaluate Nazilli Tuberculosis Dispensary activities executed between 1st June, 1996- 31st May, 2000 and to compare differences among 12-month-periods.
Design: Retrospective analyses of data.
Settings: People living in the villages under responsibility of Nazilli Tuberculosis Dispensary.
Population: People examined in out-patient clinic as symptomatic cases, for health report or during contact examination, number of mycobacteriological and radiological examinations, and tuberculosis cases detected in each year.
Main Results: Average number of newly diagnosed tuberculosis patient in every 12-month-period was 105. The average rate for new tuberculosis cases finding was 52.5%. Pulmonary tuberculosis was in 74.8% of all tuberculosis cases. The range of smear positive pulmonary tuberculosis cases in all tuberculosis cases differed from 49% to 71% and a decrease in the rate of cases with no sputum smear from 18% to 3% were observed. The average of bacteriological conversion rate at the end of second therapy month was 70.5%. The average of cure rate in new smear positive patients was 82%. According to drug susceptibility test results, 13 of new smear positive cases and 5 of old cases were multi-drug resistant tuberculosis.
Conclusion: Although the treatment success of either new smear positive or old smear positive tuberculosis cases were high, it is necessary to plan strategies for increasing the new case finding rate to 70%, the rate suggested by World Health Organization. The data obtained by this study showed that hopeful results may be achieved by stable staff and team-work in tuberculosis dispensary.
Key Words: Tuberculosis, tuberculosis dispensary, epidemiology.
Yazışma Adresi:
Dr. Seren ARPAZ,
Nazilli Verem Savaş Dispanseri Başhekimi,
Nazilli, AYDIN - TÜRKİYE
e-mail: veremsav@ttnet.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır