Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri'nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu
Yakın Temaslılarının Değerlendirilmesi#
Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**,
İrfan UÇGUN**, Sinan ERGİNEL**

  *  Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri,
**  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Mycobacterium tuberculosis ile infekte kişilerde, özellikle risk faktörü varlığında, çocukluk, adolesan ve genç erişkinlik döneminde aktif tüberküloz (Tbc) gelişme riski yüksektir. Bunlardan Tbc hastası ile yakın teması olan, tüberkülin deri testi (PPD) pozitif olan ve Tbc için yüksek risk taşıyanlar profilaktik olarak tedaviye alınmalıdır. Biz bu çalışmamızda Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri'nde kayıtlı 486 aktif akciğer Tbc'si olgusunun yakın temaslısı olan 1663 kişiyi retrospektif olarak inceledik. Olguların 961(%57.7)'i  kadın, 702 (%42.3)'si erkek ve ortalama yaş 25.4 ± 18.1 yıl idi. Temaslıların 1114 (%67)'ü  mikrobiyolojik olarak tanı almış hasta yakını idi. BCG skar izi 901 (%54.2) kişide, PPD testi 952 (%57.2) kişide kayıtlı idi. Kayıtlı olan PPD'lerin 612 (%64.3)'sinde test 15 mm ve üzerinde idi. Olguların %37.8'ine profilaktik tedavi verilmişti. Temaslıların %2.6'sının aktif Tbc hastası olduğu tespit edildi. Yaşı 7-14 arasında olup mikrobiyolojik olarak basil pozitif hasta teması olanların %80.5'ine profilaktik tedavi verildiği saptandı. Yaşı altıdan küçük olup, PPD pozitif olanların %98.5'ine profilaktik tedavi verildiği saptandı. Ancak temaslıların sadece 372 (%59.2)'sinin profilaktik tedaviyi tamamladığı saptandı. Sonuçta dispanserlerde uygulanması istenilen profilaksi programına büyük oranda uyulduğu, ancak hastaların tedavilerini tamamlamadığı gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, temaslı, profilaktik tedavi.
SUMMARY
The Evaluation of Close Contact Case of Pulmonary Tuberculosis Patients Enrolled to Eskisehir Deliklitas Tuberculosis Control Dispensary
Persons infected with Mycobacterium tuberculosis are at greatest risk for developing active tuberculosis especially in children, adolescents, young adults and persons who have selected risk factors. Persons who were contact with tuberculosis patients and who have positive tuberculin skin test reactions and had high risk for developing active tuberculosis should be use preventive chemotherapy. In this study, we aimed to evaluate retrospectively 1663 close contacts of 486 active tuberculosis patients who registered in Eskisehir Deliklitas Tuberculosis Control Dispensary. The mean age was 25.4 ± 18.1 years, 961 (57.7%) cases were female and 702 (42.3%) cases were male. Diagnosis was performed 1114 (67%) of close contacts people's patients with microbiological study. The scatrix of BCG has been recorded 901 (54.2%) cases, tuberculin skin test results has been recorded 952 (57.2%) cases. Tuberculin skin test of 612 (64.5%) cases were above 15 mm. 37.8% of cases were used preventive chemotherapy and 2.6% of cases had active tuberculosis disease. The age group was 7-14 years and persons who had close contacts of bacile positive patients, 80.5% of them had used preventive chemotherapy. Persons who's tuberculin skin test positive and younger than 6 years, 98.5% of them had preventive chemotherapy. Only 372 (59.2%) of patients completed preventive chemotherapy. At the results; we established that the preventive chemotherapy programme which recommended to our country is using regularly, but most of the close contact patients didn't completed their therapy.
Key Words: Pulmonary tuberculosis, close contact, preventive chemotheraphy.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir Efes Kongre Merkezi)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Mustafa KOLSUZ,
Kırmızıtoprak Mahallesi, Tandoğan Sokak,
Soy-Gür Apartmanı A Blok No: 40/1
ESKİŞEHİR - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır