Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Tüberkülozunda Serum Adenozin Deaminaz Aktivitesi#
Füsun ALATAŞ*, Sema USLU**, Hale MORAL*, Özkan ALATAŞ**, Muzaffer METİNTAŞ*,
Sinan ERGİNEL*, İrfan UÇGUN*

  *  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Tüberküloz (Tbc) plörezide adenozin deaminaz (ADA) aktivitesi, tanıda yardımcı olmaktadır. Ancak akciğer Tbc'sinin tanısında ve takibinde serum ADA aktiviteleri hakkında sınırlı çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızda, akciğer Tbc'sinin tanısındaki yeri ve tedavi etkinliğinin gösterilmesindeki rolünün araştırılması amacıyla serum ADA aktiviteleri değerlendirildi. Akciğer Tbc'li (n= 44) olgularda serum ADA aktivitesi (ortalama ± SD) 21.77 ± 8.51 U/L, tedavi ile iyileşmiş Tbc sekelli olgularda (n= 24) 6.24 ± 3.25 U/L, sağlıklı kontrol olgularında (n= 20) 8.58 ± 4.38 U/L ve bronş kanserli olgularda (n= 20) 18.51 ± 7.85 U/L olarak saptandı. Akciğer Tbc'li olguların sonuçları ile bronş kanserli olguların sonuçları arasında istatistiksel olarak farklılık yoktu. Buna karşılık, her iki grup ile tedavi ile iyileşmiş Tbc sekelli ve sağlıklı kontrol olguları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p< 0.001). Tedavi öncesi ve sonrası serum ADA aktiviteleri ölçülebilen 10 akciğer Tbc'li olgunun serum ADA aktivitelerinde tedavi sonrası belirgin düşme saptandı (p< 0.001). Sonuç olarak, akciğer Tbc'li olgularda serum ADA aktivitesinin arttığını ve tedavinin izleminde yararlı bir parametre olabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, serum ADA, tanı.
SUMMARY
Serum Adenosine Deaminase Activity in Pulmonary Tuberculosis
Adenosine deaminase (ADA) activity has been helpful for the diagnosis of tuberculous pleurisy. However, there are few studies about the role of ADA in the diagnosis and follow-up of pulmonary tuberculosis. In our study, serum ADA activity was determined in order to investigate the role of the enzyme in the diagnosis of pulmonary tuberculosis and monitoring the efficiency of therapy. The ADA activity was (mean ± SD) 21.77 ± 8.51 U/L in pulmonary tuberculosis patients (n= 44), 6.24 ± 3.25 U/L in old tuberculosis patients (n= 24), 8.58 ± 4.38 U/L in healthy control subjects (n= 20), whereas the mean for the patients with bronchial cancer (n= 20) was 18.51 ± 7.85 U/L. There was no statistical difference between the results of pulmonary tuberculosis patients and the patients with bronchial cancer. On the contrary, the result of these two group were significantly different from both old tuberculosis patients and healthy control subjects (p< 0.001 for both). In 10 pulmonary tuberculosis patients, ADA activities were determined both before and after treatment and a significant decrease was observed in ADA activities after treatment (p< 0.001). In conclusion, serum ADA activity is increased in pulmonary tuberculosis patients, therefore it may be a helpful parameter for monitoring therapy.
Key Words: Pulmonary tuberculosis, serum ADA, diagnosis.
# Bu çalışma, Toraks Derneği'nin 5. Yıllık Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Füsun ALATAŞ,
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ESKİŞEHİR - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır