Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Şeker Fabrikası Kaynakçılarında Solunum Sistemine Ait Klinik Bulgular ve
Akciğer Fonksiyon Testleri
Özden KURT TUNÇ*, Remzi AYGÜN**, Nurdan KÖKTÜRK***, Numan EKİM***, İrfan TUNÇ****

      *  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
    **  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
   ***  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
****  Etimesgut Devlet Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Sanayileşme ve teknolojideki gelişmeler işçilerin sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada kaynak dumanının solunum sistemine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Ankara Şeker-Makina Fabrikası'nda kaynak iş kolunda çalışan 32 işçiyle, kaynak dumanına maruz kalmamış 39 kişilik kontrol grubuna uygulanmıştır. Olgulara solunum sistemine ilişkin semptomları sorgulayan anket uygulamasını takiben solunum fonksiyon testleri yapılmış ve bulgular iki grup arasında istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Kaynak işçilerinde öksürük, balgam, nefes darlığı (%65.6, %84.4, %68.8) yakınmaları kontrol grubuna (%33.3, %41, %30.8) göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p< 0.05, p< 0.001, p< 0.01). Balgam %90.9, öksürük %72.7 ile sigara içen kaynakçılarda sigara içmeyen ve bırakmış kaynakçılara göre daha fazla görülen yakınmalardır. Kronik bronşit görülme sıklığı, kaynakçılarda %21.9'dur. Kontrol grubundaki hiçbir olguda kronik bronşit saptanmamıştır. İki grup arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p< 0.01). Solunum fonksiyon testleri yönünden, kaynakçı ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, kaynak dumanına maruziyetin solunum sistemi semptomlarında bir artışa neden olduğu ve kronik bronşit gelişiminde rol oynayabileceği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kaynakçı akciğeri, solunum fonksiyon testleri, solunumsal semptomlar.
SUMMARY
Respiratory Findings and Pulmonary Function Tests Among the Welders Working for the Sugar Plant Factory
Industrialization and developments in technology run together with health problems in workers. The aim of this study was to examine the effects of the exposure of welding fume on respiratory system. This study was carried out in 32 welders in the “Sugar Factory” in Ankara. As controls, 39 workers who were not exposed to weld fume were included in the study. A questionnaire about respiratory symptoms and exposure history, and pulmonary function tests were obtained and compared between the groups. The incidence of coughing, sputum and dyspnea was found to be statistically greater in the group of welders (65.6%, 84.4%, 68.8%) compared with the control group (33.3%, 41%, 30.8%) (p< 0.05, p< 0.001, p< 0.01). Coughing alone was present in 72.7% of smoking welders whilst sputum production was present in 90.9%. These rates were found to be lower in exsmoker welders or the welders who had never smoked. Chronic bronchitis was observed in 21.9% of the welders whereas no cases with chronic bronchitis were found in control group. The difference was statistically significant (p< 0.01). The results of pulmonary function tests were not statistically different in welders and control group. These results indicate that the exposure of weld fumes itself may cause respiratory symptoms particularly related with chronic bronchitis therefore a great caution must be taken when dealing with welding.
Key Words: Welder's lung, pulmonary function tests, respiratory symptoms.
Yazışma Adresi:
Dr. Özden KURT TUNÇ,
Mustafa Kemal Mahallesi
Barış Sitesi No: 9/5
ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: özdengpr@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır