Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik AsitDüzeyi Tayininin Tanısal Değeri
Güven BEKTEMÜR*, Faruk ÖZER**, Fikret KANAT**, Oktay İMECİK**

  *  Mustafa Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, AKSARAY
**  Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
ÖZET
Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda yatırılarak tetkik edilen plevral efüzyonlu 68 hastanın plevra sıvısı ve serum lipide bağlı sialik asit (LBSA) düzeyleri ile kontrol grubu olarak seçilen 30 sağlıklı bireyin serum LBSA düzeyleri araştırıldı. Olgular plevral efüzyonun etyolojisine göre malignite kaynaklı ve malignite dışı nedenli plöreziler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Malignite grubunda 32, malignite dışı grupta ise 36 olgu yer aldı. Gerek malignite gerekse malignite dışı hasta gruplarında ortalama serum LBSA düzeyinin kontrol grubuna göre belirgin derecede arttığı saptandı (p< 0.001, p< 0.001). Hasta gruplarının ortalama serum LBSA değerleri arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı değildi. Malignite grubunun ortalama plevra sıvısı LBSA düzeyi (23.34 mg/dL) malignite dışı grup (17.97 mg/dL) ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0.05). Hasta gruplarında saptanan ortalama plevra sıvısı/serum LBSA oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlendi. Plevra sıvısında LBSA düzeyi ölçümünün malignite kaynaklı plevral efüzyonların ayırıcı tanısında sensitivitesi %91 ve spesifitesi  %51 olarak belirlendi. Sonuç olarak, malignite kaynaklı plevral efüzyonların ayırıcı tanısında bir tümör belirteci olarak LBSA düzeyinin tanısal değeri beklenen düzeyde olmamakla birlikte, tanı zorluğu ile karşılaşılan olgularda yüksek plevra sıvısı LBSA konsantrasyonunun maligniteyi destekleyici bir parametre olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, malignite, lipide bağlı sialik asit.
SUMMARY
Diagnostic Efficiency of Serum Lipid-Bound Sialic Acid Level in Malignant Pleural Effusions
In this study, pleural fluid and serum lipid-bound sialic acid (LBSA) levels of 68 cases with pleural effusion hospitalised at the department of Chest Diseases in the Medical School of Selçuk University, and serum LBSA levels of 30 healthy individuals as control group were studied. Pleural effusions of 32 cases were due to malignancy of which considerably lung cancer. In the other 36 cases the causes were nonmalignant in origin. Levels of mean serum LBSA in malignant and benign groups were significantly higher than control group (p< 0.001). However, difference of the mean serum LBSA levels of malignant and benign groups was not statistically significant. We found the mean pleural fluid LBSA level of 23.34 mg/dL in malignant group and it was significantly higher than benign group (17.97 mg/dL) (p< 0.05). It was observed that there was no significant statistical difference between the pleural fluid to serum LBSA ratios of malignant and benign groups. In differential diagnosis of malignant pleural effusions, sensitivity and specificity of pleural fluid LBSA were 91%, and 51%, respectively. In conclusion, for the differentiation of malignant pleural effusions LBSA is not believed to be a reliable tumor marker since it may also increase in various chronic and inflammatory diseases. Despite of that, in cases with a suspicion of malignancy, the increased level of pleural fluid LBSA may be useful as a supportive parameter.
Key Words: Pleural effusion, malignancy, lipid-bound sialic acid.
Yazışma Adresi:
Dr. Faruk ÖZER,
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
42080, Meram, KONYA - TÜRKİYE
e-mail: faruk.ozer@turk.net
[ PDF ]
<< Geri Yazdır