Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İleri Yaş Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonuçları#
Ufuk ÇAĞIRICI*, Kutsal TURHAN*, Tuncay GÖKSEL**, Hakan POSACIOĞLU***,
Ali VERAL****, Önol BİLKAY*

      *  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
    **  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
   ***  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
****  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
ÖZET
Bu çalışmada, primer bronkojenik karsinom nedeniyle opere edilen 70 yaş ve üstü 24 hasta retrospektif olarak incelendi; sonuçlar aynı nedenle opere edilen 70 yaş altı 90 hasta ile karşılaştırıldı. Yaşları 70-86 arasında değişen grubun yaş ortalaması 74.6 ± 3.3 olup, 21 erkek ve üç kadın hastadan oluşmaktaydı. Tümör histolojisi, 16  (%67) hastada epidermoid karsinom, 6 (%25) hastada adenokarsinom, 2 (%8) hastada ise büyük hücreli karsinom şeklindeydi. Olguların 12'sinde operasyon riskini arttıran yandaş hastalık (altı koroner arter hastalığı ve/veya hipertansiyon, dört kronik obstrüktif akciğer hastalığı, iki diyabet) mevcuttu. En sık lobektomi (%67) ve sınırlı rezeksiyon (%25) uygulandı. Postoperatif olarak dokuz hasta evre I, dokuz hasta evre II, dört hasta evre IIIA, iki hasta ise evre IIIB olarak değerlendirildi. Üç (%13) hastada majör komplikasyon gelişti, postoperatif 30 günlük mortalite bir hasta ile %4 oranında gerçekleşti. Son iki parametre, 70 yaş altı hastalarda sırasıyla 10 (%11) olgu ve 1 (%1) olgu düzeyinde izlendi ve her iki gruptaki değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bu veriler ışığında, yaşlı hastalarda yapılan akciğer rezeksiyonunun morbidite ve mortalitesinin -doğru hasta seçimi yapıldığında ve postoperatif bakım yeterince uygulandığında- daha genç hastalardan yüksek olmadığı, dolayısıyla bu hastalarda da küratif rezeksiyon yapılması gerektiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Primer bronkojenik karsinom, ileri yaş, cerrahi tedavi.
SUMMARY
Results of Surgical Treatment for Lung Cancer in Advanced Age
In this study, 24 patients aged 70 and over who were operated for primary bronchogenic carcinoma were reviewed retrospectively and their results were compared with those of 90 patients under 70, whom operated for the same intent. The mean age and age range of the group were 74.6 ± 3.3 and 70-86, respectively, and it consisted of 21 male and three female patients. The histology of the tumor revealed epidermoid carcinoma in 16 (67%) patients, adenocarcinoma in 6 (25%), and large cell carcinoma in 2 (8%). Twelve of the elderly patients had associated diseases (six had coronary artery disease and/or hypertension, four had chronic obstructive pulmonary disease and two had diabetes) that increased the operative risk. The resection type used most frequently was lobectomy (67%), followed by limited resection (25%). In postoperative staging, nine patients were found to have stage I disease, nine stage II disease, four stage IIIA disease and two stage IIIB disease. Three (13%) patients developed major complications, and postoperative mortality rate within 30 days was 4% with one patient. In the patients aged under 70, the last two variables were noted in 10 (%11) cases and in 1 (%1) case respectively, and the difference between the two groups was statistically insignificant. As a result, with appropriate patient selection and vigorous postoperative care, morbidity and mortality of the pulmonary resections in elderly is not higher than in young patients, and a curative resection should be preferred.
Key Words: Primary bronchogenic carcinoma, advanced age, surgical treatment.
# Bu çalışmanın bir bölümü, İkinci Balkan Onkoloji Kongresi (10-14 Ekim 1998, İzmir)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Kutsal TURHAN,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
35100, Bornova, İZMİR - TÜRKİYE
e-mail: kutsal@rocketmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır