Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH Olan Akut Ataklı Olgularda Nütrisyonel Parametrelerin Değerlendirilmesi
Pınar ERGÜN*, Ülkü YILMAZ TURAY*, Müge AYDOĞDU*, Yurdanur ERDOĞAN*, Çiğdem BİBER*,
Şenay ALTIN DİREK*, Atalay ÇAĞLAR**

  *  Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
**  Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nda nütrisyonel durumun değerlendirilmesi çoğunlukla stabil durumdaki hastalarda incelenmiştir. KOAH akut atak varlığında yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı; KOAH akut atakta nütrisyonel durumun belirlenmesi ve nütrisyonel parametrelerle solunum fonksiyonları arasındaki olası ilişkinin saptanmasıdır. Çalışmaya KOAH akut atak tanısıyla hospitalize edilen toplam 53 hasta alındı. Olgular FEV1'lerine göre ağır (FEV1 < %50) ve orta-hafif (FEV1 ? %50) KOAH ve ağırlık kaybı %5'ten fazla olan-olmayan olarak iki gruba ayrılarak çalışma parametreleri karşılaştırıldı. Ağır KOAH'ta ideal vücut ağırlığı (İVA) yüzdesi 104.42 ± 4.30 iken, orta-hafif KOAH grubunda 115.31 ± 7.28 idi (p= 0.07). İVA yüzdesi ile FEV1 arasında ilişki saptanmazken çalışmaya alınan hastaların ortalama DLCO değerleri ile İVA yüzdesi arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulundu (r= 0.353, p= 0.035). Hastaların %54'ünde ağırlık kaybı yüzdesi %5'ten fazlaydı. Şimdiki ağırlıkla sürekli sahip olunan ağırlık karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark saptandı (p< 0.01). Serum albumin, transferrin ortalama değerleri normal sınırlardaydı. Geç tip aşırı duyarlılık testi sonucunda immün bozukluk saptanmadı. Hastalar ağır, orta-hafif KOAH olarak iki gruba ayrıldıklarında nütrisyonel parametrelerle solunum fonksiyonları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Çalışmamızın sonucunda, şimdiki ağırlıkla sürekli sahip olunan ağırlık arasında istatistiksel anlamlı kayıp olması, akut ataklı olgularda nütrisyonel parametrelerin değerlendirilerek nütrisyonel destek tedavisinin akut atak tedavisine eklenmesi gerektiğini düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, KOAH, akut atak.
SUMMARY
Nutritional Status of COPD Patients with Acute Exacerbation
The prevalence and features of nutritional status in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have been studied extensively in stable conditions, but are poorly defined in the presence of an acute exacerbation. The aim of this study is to evaluate the nutritional status of COPD patients with acute exacerbation and possible relationship between nutritional parameters and pulmonary functions. The study group consisted of 53 COPD patients acutely admitted to the hospital for standardized medical treatment. The nutritional status of patients were assed by anthropometric measurements, biochemical analysis, and immunologic testing. The patients were divided into two groups as having severe (FEV1 < 50%) and mild to moderate (FEV1 ? 50%) COPD and weight loss greater than 5% for the comparison of the study parameters. Ideal body weight (IBW%) was found as 104.42 ± 4.30 in severe COPD, where as it was 115.31 ± 7.28 in mild to moderate COPD group (p= 0.07). There was no relationship demonstrated between IBW% and FEV1. IBW% was correlated with DLCO for the total study population (r= 0.353, p= 0.035). Weight loss greater than 5% of body weight (BW) was observed in 54% of patients. Comparison of the patient's actual weight to their usual weight revealed statistically significant weight loss (p< 0.01). Mean values of serum albumin, transferrin were found in normal range. Delayed type hypersensitivity skin test revealed normal immune status. When the study parameters were compared, no any statistically significant differences in parameters related to nutritional status were detected, between severe and mild to moderate COPD groups. As a statistically significant weight loss was found between the actual and usual weights of the patients, monitoring of nutritional parameters and eventual dietetic treatment should also be included in the goals of the medical treatment of patients with COPD in acute exacerbation.
Key Words: Malnutrition, COPD, acute exacerbation.
Yazışma Adresi:
Dr. Pınar ERGÜN,
46. Sokak Özdoğu Kent Sitesi 15-A/B-Blok Daire: 3,
Karapınar/Dikmen, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: pinarerg@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır