Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ankara'da, Atmosferik Sülfür Dioksit ve Partiküler Madde Konsantrasyonlarının
Astım Nedenli Acil Servis Başvurularına Etkisi
Bahadır M. BERKTAŞ*, Ahmet BİRCAN**

  *  Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
**  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
ÖZET
Son çalışmalar; solunabilir partiküler madde (PM10) ve sülfür dioksit (SO2) maruziyeti ile zirve akım hızı azalması, solunum irritasyonuna bağlı yakınmalarda artış, astım ilacı kullanımında artış ve astım nedeniyle başvuru ve hastaneye yatış sıklığı arasında ilişki olduğunu göstermiştir. SO2 ve PM10 maruziyeti ile astmatik yanıt arasındaki ilişkiyi daha fazla aydınlatmak amacıyla hastanemize, astım nedeniyle olan günlük acil servis başvuruları ve Ankara bölgesinde meteorolojik şartlarla, SO2 ve PM10 konsantrasyonlarına ilişkin veri topladık. Astım nedeniyle günlük acil servis başvurularının haftalık ortalaması ile önceki haftanın SO2 ve PM10 konsantrasyonları ortalaması arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptadık (sırasıylala, r= 0.328, p= 0.017 ve r= 0.355, p= 0.009). Ayrıca, astım nedeniyle acil servise başvuru sayısı ile hava sıcaklığı (r= -0.496, p= 0.0001) ve güçlü rüzgar varlığı (X2= 3.930, p= 0.047) arasında negatif ilişki bulunuyordu. Havanın göreceli nemliliği ise pozitif yönde ilişkiliydi (r= 0.531, p= 0.0001). Astıma bağlı acil servis başvurularının kış aylarıyla, Nisan ve Eylül aylarında arttığını gözledik. Kış ve ilkbahar başında acil servise astım nedenli başvuru sıklığı ile hava kirliliği düzeyleri arasında uyum izleniyordu. Bu dönemde aynı zamanda hava sıcaklığı da düşük seyretmişti. Ancak hava kirliliği ve astım başvurularının aylık değişimleri arasında iki noktada uyumsuzluk bulunuyordu. Bunlardan birincisinin Nisan ayındaki allerjik polen artışına, ikincisinin ise Eylül ayında okulların açılması ile solunum yolu infeksiyonlarındaki artışa bağlı olduğunu düşünüyoruz. Sonuçlarımız; Ankara'daki düşük seviyeli hava kirliliğine kısa süreli maruziyetin bile, astım nedeniyle acil servis başvurularını arttırdığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Astım, sülfür dioksit, partiküler madde, hava kirliliği.
SUMMARY
Effects of Atmospheric Sulphur Dioxide and Particulate Matter Concentrations on Emergency Room Admissions Due to Asthma in Ankara#
Recent studies have associated short-term exposure to respirable particulate matter (PM10) and sulphur dioxide (SO2) with peak flow decrements, increased symptoms of respiratory irritation, increased use of asthma medications, and increased admission and hospitalization for asthma. To further delineate the association between SO2, PM10 exposure and asthmatic response, we compiled daily records of asthma emergency room visits from our hospital and data of meteorological conditions, SO2 and PM10 concentrations in Ankara area. Weekly averages of daily counts of emergency room visits for asthma were significantly associated with average weekly SO2 and PM10 exposure on previous week (r= 0.328, p= 0.017 and r= 0.355, p= 0.009 respectively). Admission to emergency room for asthma count was also negatively correlated with ambient temperature (r= -0.496, p= 0.0001) and strong wind existence (X2= 3.930, p= 0.047) on previous days. It was also positively correlated with ambient relative humidity (r= 0.531, p= 0.0001). We observed that numbers of emergency visits due to asthma were higher in winter months, April and September. In winter and early spring period there was concordance between asthma emergency admissions with air pollutants levels. During this period ambient temperatures were low as well. There were two discordance points in monthly variation of air pollution and asthma visits. We thought that first asthma visits peak was related to allergic pollens during April and second peak was due to opening of schools and increasing of respiratory infections for this reason during September. The general pattern of our results confirms that even low levels of air pollution encountered in Ankara are linked to short-term increases in the number of people visiting emergency department for asthma.
Key Words: Asthma, sulphur dioxide, particulate matter, air pollution.
# Bu çalışma, “European Respiratory Society 12th Annual Congress, Stockholm, Sweden, at 14th-8th September, 2002” de sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Bahadır M. BERKTAŞ,
Önder C. No: 18/8 Mebusevleri, 06580
ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: bahadir.berktas@isbank.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır