Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Solid Organ Transplant Alıcılarında İnvaziv Pulmoner Aspergillozis#
Özgür KARACAN*, Şule AKÇAY*, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU*, Neslihan ÇELİK*,
Turan ÇOLAK**, Funda TİMURKAYNAK***, Beyhan DEMİRHAN****

      *  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
    **  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı,
   ***  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
****  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; solid organ alıcılarında önemli bir mortalite nedeni olan invaziv pulmoner aspergillozisin (İPA) tanı, risk faktörleri, klinik seyir, radyolojik bulgularının tartışılmasıdır. Çalışmada, 1998-2001 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 207 transplantasyon hastasında (180 böbrek, 27 karaciğer nakli) saptadığımız yedi İPA olgusunu retrospektif olarak değerlendirdik. Olguların dördü böbrek, üçü karaciğer alıcısı idi. Dört olguda İPA tanısı histopatolojik olarak (üç postmortem biyopsi, bir transbronşiyal akciğer biyopsisi), diğer üç olguda kültürde üreme (balgam, trakeal aspirasyon materyali), klinik ve radyolojik değerlendirme ile konmuştu. En sık ateş, prodüktif öksürük, dispne saptandı. Fiberoptik bronkoskopi yapılan beş olguda en sık bulgu frajil mukoza, hemoraji idi. Bir olguda plak formasyonu gözlendi. Karaciğer alıcılarının biri böbrek yetmezliği nedeniyle (serum kreatinin= 2.6 mg/dL) hemodiyaliz tedavisi almıştı. Tüm olgularda allograft yetmezlik gelişmişti. Tanı öncesi dönemde bir karaciğer alıcısı ve iki böbrek alıcısında nötropeni, iki karaciğer alıcısı ve bir böbrek alıcısında ise trombositopeni saptanmıştı. İPA tanısı alan olguların altısı amfoterisin B ve/veya itrakonazol tedavisi almıştı. Eksitus olan beş olgudan dördü antifungal tedavi altındaydı. Bu dört olgunun üçü tedaviden çok kısa bir süre sonra kaybedildi, sadece bir olguya üç hafta süre ile itrakonazol tedavisi uygulanabilmişti. Olguların toraks bilgisayarlı tomografilerinde en sık gözlenen bulgular yama tarzı infiltrasyon ve nodül formasyonuydu. Beş olgu postoperatif ilk iki ayda eksitus olurken (mortalite %71.4), iki olgu izlemdedir. Bulgularımız solid organ transplant alıcılarında erken dönemde gelişen akciğer infeksiyonlarında, mortalitesi yüksek olan İPA'nın ayırıcı tanıda düşünülmesinin gerekli olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Organ transplantasyonu, aspergillozis.
SUMMARY
Invasive Pulmonary Aspergillosis in Solid Organ Transplant Recipients
To discuss diagnosis, risk factors, clinical and radiologic manifestations of invasive pulmonary aspergillosis (IPA) that is accepted as an important mortality factor in organ transplant recipients. We retrospectively evaluated seven IPA cases who were diagnosed among 207 patients that had undergone organ transplantation surgery in our center between 1998-2001. Of seven patients, four was renal and three was liver recipients. Diagnosis was made histopathologically (three post-mortem, one transbronchial lung biopsy) in four patients while culture positivity (sputum and tracheal aspiration material) with clinical and radiological evaluation was the diagnostic criteria for three patients. The most common respiratory symptoms were fever, productive cough and dyspnea. The most common fiberoptic bronchoscopic findings were mucosal fragility, hemorrhagia. In one patient plaque formation was found. One liver recipients had been on hemodialysis because of renal insufficiency (serum creatinin was 2.6 mg/dL). All liver and kidney recipients had allograft failure. One liver and two kidney recipients had neutropenia, two liver and one kidney recipients had thrombocytopenia. Six patients had received amphotericin-B and/or itraconazole therapy. Four of the five exitus were receiving antifungal treatment. Three of them were lost in a short time while only one non-survivor had received itraconazole for three weeks. The most frequent CT findings were patchy infiltrations and nodule formation with or without cavitation. Five patients were lost in two months (mortality, 71.4 %), two survivors are under follow up. These findings showed, IPA should be thought in the differential diagnosis of pulmonary infections after organ transplantation.
Key Words: Organ transplantation, aspergillosis.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi'nde tartışmalı poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Özgür KARACAN,
Doğanbahçe  Sokak No: 33/6,
06340, Dikimevi, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: ozgurkaracan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır