Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri'nde
Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi#
Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**,
İrfan UÇGUN**, Sinan ERGİNEL**

  *  Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri,
**  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Tüberküloz (Tbc) ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tbc kontrol programlarında verem savaş dispanserlerinin önemli rolleri vardır. Bu çalışmamızda Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri'nde Ocak 1990 ve Haziran 2000 tarihleri arasında kayıtlı akciğer Tbc'si olan 891 olguyu retrospektif olarak inceledik. Ortalama yaş 38.9 ± 15.7 yıl olan, 159 (%18.3)'u kadın, 710 (%81.7)'u erkek toplam 869 olgu çalışmaya dahil edildi. En sık görülen başvuru semptomu öksürük (%88.7) idi. Hastaların %81'i ferdi olarak başvururken, %6.4'ü temaslı muayeneleri sonrasında tespit edilmişti. Hastaların %26.5'inde Tbc'li hasta ile temas öyküsü vardı. BCG skar kaydı hastaların %63.6'sında vardı ve bunların %80.3'ünde en az bir skar izi vardı. Tüberkülin deri testi (PPD)'nin hastaların %49.6'sında yapılmış olduğu saptandı. Hastaların %27.7'si kaviteli akciğer Tbc'si idi. Mikrobiyolojik inceleme yapılabilen 775 (%89.1) olgunun 389 (%50.2)'unda mikroskobik incelemede, 548 (%70.8)'inde kültür incelemesinde basil pozitifliği saptandı. Hastaların %80.3'ü düzenli olarak tedaviyi tamamladı (ortalama tedavi süresi 10.4 ± 2.6 ay). Hastaların %5.8'inde ölüm gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, dispanser.
SUMMARY
The Evaluation of Pulmonary Tuberculosis Patients Enrolled to Eskisehir Deliklitas Tuberculosis Control Dispensary
Tuberculosis is an important public health problem in our country. Tuberculosis Control Dispensary has been important role in tuberculosis control programme. In this study we retrospectively evaluate 891 pulmonary tuberculosis patients who registered in Eskişehir Deliklitaş Tuberculosis Control Dispensary between January 1990 and June 2000. The mean age was 38.9 ± 15.7 years, 159  (18.3%) patients were female, 710 (81.7%) patients were male. The most common symptom was cough (88.7%). 81 percent of patients have been found by examination of symptomatic people while 6.4 percent of them by examination of close contacts. 26.5 percent of patients had close contacts with tuberculosis patients. The scares of BCG vaccine has been recorded 63.6% of the patients and 80.3% percent of them had at least one scare, tuberculin skin test result has been recorded in 49.6% percent of patients. Cavitary pulmonary tuberculosis was a diagnosed of 27.7%. The sputum examination and culture for acid resistant basil has been performed 89.1% of the patients, 389 (50.2%) of patients had acid fast bacillus in sputum and 548 (70.8%) of patients had culture positivity. 80.3 percent of the patients has completed regularly their treatments (mean duration 10.4 ± 2.6 months). The mortality rate was 5.8%.
Key Words: Pulmonary tuberculosis, dispensary.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs-2 Haziran 2001 İzmir Efes Kongre Merkezi)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Mustafa KOLSUZ,
Kırmızıtoprak Mahallesi Tandoğan Sokak
Soy-Gür Apartmanı A Blok No: 40/1
ESKİŞEHİR - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır