Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?
Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL*

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
ÖZET
Akciğer kanserli hastaların hangi evrede hekime başvurduklarını tespit etmek, başvuru sırasındaki performans durumunu ve seçilen tedavi şeklini gözden geçirmek üzere; Ocak 1992-Aralık 1999 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısı alan 226 olgunun dosyaları, retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların ortalama yaşı 61.3 ± 10.3 (ortalama ± standart sapma) yıl olup; 217 (%96)'si erkek, 9 (%4)'u kadındı. Yüzdoksaniki küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgusunun %22.9'u evre 4; %40.6'sı evre 3b; %22.4'ü evre 3a; %4.2'si evre 2 ve %9.9'u evre 1 olarak değerlendirilmiştir. Küçük hücreli akciğer kanserli 34 (%15.1) olgunun %26.5'i yaygın hastalık evresinde, kalan %73.5'i ise sınırlı evrede bulunmuştur. Olguların %88.4'ünün performans durumunun [European Cooperative Oncology Group (ECOG)] 0-2 arasında olduğu, %11.6'sının ise 3-4 olduğu saptanmıştır. Evre yükseldikçe, performansın da anlamlı olarak kötüleştiği görülmüştür (p= 0.0331). Performansı kötü hastalarda radyoterapinin (RT), iyi hastalarda ise cerrahinin tercih edildiği saptanmıştır (p= 0.0008). RT %27; kemoterapi (KT) %20.4; cerrahi %11.5; kombine tedavi (RT + KT) %1.3; adjuvan RT %1.8; semptomatik tedavi ise %14.6 olguya uygulanmıştır. Olguların %23.4'ünü, sevk edilen veya akıbetleri bilinmeyenler oluşturmaktadır. Sonuç olarak, olgularımızın yarıdan fazlasına olasılıkla geç başvuru nedeniyle ileri evrelerde tanı konulmuş ve az bir kısmında cerrahi uygulanabilmiştir. Cerrahi uygulanan olguların performansının, RT alanlara göre daha iyi olduğu saptanmıştır. Diğer yandan, kombinasyon tedavisi oldukça az bir hasta grubunda uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, evreleme, performans durumu, tedavi.
SUMMARY
In Which Stage We Diagnose and How We Treat Lung Cancer
To determine the stage of the disease, performance status of the patients on admission and treatment modalities, records of 226 patients with lung cancer diagnosed between January 1992 and December 1999 were evaluated retrospectively. The mean age of the patients were 61.3 ± 10.3 years (mean ± standard daviation) and 217 (96%) were men and 9 (4%) were women. Of the 192 cases with non-small cell lung cancer 22.9% were stage 4, 40.6% were stage 3b, 22.4% were stage 3a, 4.2% were stage 2, 9.9% were stage 1. Of the 34 (15.1%) patients with small cell lung cancer, 26.5% were extensive and 73.5% were in limited stages. The performance status according to European Cooperative Oncology Group (ECOG) was between 0-2 in 88.4% and 3-4 in 11.6% of the cases. A positive correlation between the performance status and the stage of the disease was observed (p= 0.0331). It was detected that the performance status of the patients who underwent surgery was better than the patients who treated with radiotherapy (p= 0.0008). Radiotherapy (RT), chemotherapy (CT), surgery, combined therapy (RT + CT), adjuvant RT and palliative therapy were performed in 27%, 20.4%, 11.5%, 1.3%, 1.8% and 14.6% of the cases respectively. No information about treatment protocol was able to obtained in 23.4% of the patients, probably due to referrals, early deaths etc. In conclusion, more than half of our cases with lung cancer were diagnosed in advanced stages as a possible result of late admission to physician and surgery were performed in only a small part of the cases. It was detected that performance status of the patients operated was better than the patients treated with radiotherapy. On the other hand, combination therapy was applied in few cases.
Key Words: Lung cancer, staging, performance status, treatment.
Yazışma Adresi:
Dr. Funda ÖZTUNA,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
61080, TRABZON - TÜRKİYE
e-mail: foztuna@yahoo.com, fundaoztuna@meds.ktu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır