Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut Pulmoner Arter Tıkanıklığı Oluşturulan Köpeklerde Hipertonik NaCl (%7.5) Etkisi
Refik ÜLKÜ*, M. Nesimi EREN*, Ömer ÇAKIR*, Ömer SATICI**, Akın BALCI*, Şevval EREN*

  *  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
**  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
ÖZET
Akut pulmoner arter tıkanmalarında oluşan şiddetli hipotansiyon ve şokta hipertonik NaCl'ün etkisinin araştırılması amacı ile Dicle Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi (DÜSAM)'nde 11'i dişi, dokuzu erkek köpek üzerinde çalışıldı. Deneklerin en küçüğü altı aylık, en büyüğü iki yaşındaydı. Ortalama ağırlıkları 19 kg olarak saptanmıştı. Tüm köpekler genel anestezi altında uyutularak operasyona alındı. İnvaziv arter basınçları ölçümleri, sağ femoral arterden monitör yardımıyla yapıldı. Deneklerin hepsine sol torakotomi yapıldı, beşinci interkostal aralık (İCA)'tan toraksa girilerek önce sol sonra sağ pulmoner arter gevşek olarak teyp ile dönüldü. Bu işlemden sonra pulmoner arter kanülü yerleştirilip, ortalama pulmoner arter basınçları monitör yardımıyla kaydedildi. Sağ ana pulmoner arter ve sol alt lob pulmoner arter ligasyonu yapıldıktan sonraki 3., 5., 10., 13., 15., 18. ve 21. dakikalarda pulmoner arter ve ortalama arter basınçları kaydedildi. Deneklerin yarısına pulmoner hipertansiyonu düşürmek amacıyla sodyum nitroprusid, diğer yarısına nitrogliserin verildi. Bu ilaçların verilmesinden sonraki pulmoner arter basıncı ölçümleri kaydedildi. Deneklerde hipotansiyon ve şok durumu görüldüğünde %7.5'lik NaCl infüzyonu yapıldı. Kontrol grubuna izotonik uygulandı. Sodyum nitroprusid + %7.5 NaCl verilen grupta ortalama sistemik arter basınçlarındaki artış, sodyum nitroprusid + %0.9 izotonik verilen gruba göre istatistiksel olarak anlamlıydı. Nitrogliserin + %7.5 NaCl verilen grupta ortalama arter basınçlarındaki artış nitrogliserin + %0.9 NaCl grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Anahtar Kelimeler: Hipertonik tuz solüsyonu, pulmoner emboli.
SUMMARY
The Effects of Hypertonic NaCl (7.5%) in Dogs with Induced Acute Pulmonary Artery Obstruction
The study was performed on 11 female and 9 male dogs to investigate the effect of hypertonic NaCl in severe hypotension and shock caused by acute pulmonary artery obstruction. The investigation was performed in Dicle University Healt Research Center (DUHRC). The youngest subject was six months old and the oldest was two years old. Their mean body weight was found as 19 kg. All the subjects were operated under general anesthesia. Invasive measurements of arterial pressure were performed through the right femoral artery by monitorization. All subjects were performed left thoracotomy, entrance to thorax was through 5th intercostal space, and first left then right pulmonary artery were circumferenced loosely with tape. After this, mean pulmonary artery pressures are recorded with the help of monitor by inserting canulla into the pulmonary artery. Pulmonary artery pressures at 3rd, 5th, 10th, 13th, 15th, 18th and 21st minutes after ligation of right main pulmonary artery and left lower lobe pulmonary artery, and mean artery pressures are recorded. Sodium nitroprusside is given to half of the subjects and nitroglycerine is given to the other half in order to lower pulmonary hypertension. Pulmonary arterial pressure measurements following administration of these drugs are recorded. 7.5% of NaCl infusion to subjects is performed in case of hypotension and shock. Isotonic NaCl solution is used in the control group. Mean arterial pressures in group receiving sodium nitroprusside + 7.5% NaCl solution are found significantly higher statistically when compared to group receiving sodium nitroprusside + 0.9% NaCl isotonic solution. Difference in mean arterial pressures were not found statistically significant in the group receiving nitroglycerin + 7.5% NaCl when compared to group receiving nitroglycerin + 0.9% NaCl solution.
Key Words: Hypertonic NaCl solution, pulmonary emboli.
Yazışma Adresi:
Dr. Refik ÜLKÜ,
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
DİYARBAKIR - TÜRKİYE
e-mail: Refiku@dicle.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır