Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Stabil KOAH'lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri
Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ*

* Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda salbutamol ve ipratropium bromidin arteryel kan gazları üzerine olan akut etkilerini araştırmaktır. Yirmibeş KOAH'lı hastada ölçülü doz inhaler ile yapılan salbutamol (200 µg) veya ipratropium bromid (36 µg) inhalasyonundan önce ve sonra arteryel kan gazları ve solunum fonksiyon testleri ölçümü yapıldı. Kan örnekleri inhalasyondan hemen önceki ve sonraki 5, 10, 20, 30, 60, 90 ve 120. dakikalarda alındı. İnhalasyondan hemen önce ve 60 dakika sonra spirometri yapıldı. En az iki günlük aradan sonra aynı hastalara diğer ilaç inhale edildi ve çalışma prosedürü tekrarlandı. Her iki ilaç, inhalasyondan sonra PaO2'de az miktarda düşüşe yol açmakla birlikte, salbutamolden sonra ortaya çıkan düşüş, ipratropium bromide göre anlamlı olarak büyük saptanmıştır (p< 0.05). Hem salbutamol hem de ipratropium bromid ?(A-a)DO2 değerlerinde küçük bir artışa neden olmuş, ancak ilaçlar arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p> 0.05). Her iki ilaç PaCO2 değerlerinde küçük bir azalmaya neden olmakla birlikte, ilaçlar arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p> 0.05). Salbutamol inhalasyonundan 60 dakika sonra FEV1 ve FVC'de ipratropium bromide göre biraz daha fazla olmak üzere bir miktar artış olduğu, ancak bu artışlar açısından ilaçlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p> 0.05). Özetle, KOAH tedavisinde kullanılan salbutamol ve ipratropium bromid, inhalasyondan sonra PaCO2'de küçük azalmalara neden olmakla birlikte, bu azalmalar geçicidir ve klinik olarak anlamlı değildir.
Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, arteryel kan gazları, bronkodilatatör tedavi.
SUMMARY
Effects of Salbutamol and Ipratropium Bromide on Arterial Blood Gases in Patients with Stable COPD
The aim of this study was to evaluate the acute effects of inhaled salbutamol and ipratropium bromide on arterial blood gases in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). We measured arterial blood gases and spirometry after inhalation of salbutamol (200 µg) or ipratropium bromide (36 µg) in 25 patients with COPD. After at least 2 days of washout period, the same patients inhaled the other drug, and the procedure of study was repeated. Blood specimens were taken just before the inhalation and at 5, 10, 20, 30, 60, 90,120 minutes after inhalation, and spirometry was done before and 60 minutes after inhalation. Both drugs caused a small decrease in PaO2 levels, however the decrease in PaO2 after inhalation of salbutamol was significantly higher than that after ipratropium (p< 0.05). Both drugs caused a little, but not statistically significant decrease in ?(A-a)DO2 and PaCO2 (p> 0.05). There were a little increase in FEV1 and FVC at 60 minutes after inhalation of both drugs, especially with salbutamol, compaired to ipratropium bromide; but both increases were statistically insignificant (p> 0.05). The results revealed that, salbutamol caused a significant, but small and transient decrease in PaO2 and a little, but insignificant increase in ?(A-a)DO2 when used in recommended doses. Although salbutamol and ipratropium bromide which are used in treatment of COPD, can cause small decreases in PaO2 after inhalation, the declines are trancient and clinically insignificant.
Key Words: Chronic obstructive pulmonary disease, arterial blood gases, bronchodilator therapy.
Yazışma Adresi:
Dr. Tülay ÖZDEMİR,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
07070, ANTALYA - TÜRKİYE
e-mail: tulay@med.akdeniz.edu.tr


[ PDF ]
<< Geri Yazdır