Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner Senkron Kanser Olgu Sunumu
Arif Osman TOKAT*, Murat ÖZKAN**, Adem GÜNGÖR**

  *  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Senkron tümör tanımı, bir organda aynı anda iki farklı tümör saptanması olarak özetlenebilir. Akciğerlerde aynı anda farklı lokalizasyonlarda pulmoner tümör saptanması durumunda pulmoner senkron tümörden bahsedilir. Birden fazla kitle ile başvuran olgularda senkron tümör olasılığı akılda tutularak, olgulara cerrahi tedavi şansı verilebilmekte ve medikal tedavi protokollerine göre daha uzun bir sağkalım şansı sağlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, senkron tümör, multipl tümör.
SUMMARY
Synchoronous Lung Carcinoma: A Case Report
Synchoronous tumor is defined as presenting two different tumors at the same time in an organ. Finding more than one primary pulmonary tumors at lung in different lobes or in different sides at the same time mean pulmonary synchoronous tumor. In cases who have more than one mass, synchoronous tumors should be appeared that; surgical treatment chance can be given and a long survival can be achieved than medical treatment protocol.
Key Words: Lung carcinoma, synchoronous tumor, multiple tumors.
Yazışma Adresi:
Dr. Adem GÜNGÖR,
Meşrutiyet Caddesi Özsoy İşhanı No: 14/8,
Kızılay, ANKARA - TÜRKİYE
e-mail: ademgungor@goguscerrahi.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır