Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Birinci Basamak Hekimlerinin Akciğer Tüberkülozu Konusunda Bilgi, Tutum ve
Davranışları ile Tedavi Yaklaşımları#
S. Erhan DEVECİ*, Teyfik TURGUT**, Yasemin AÇIK*, Figen DEVECİ**, M. Hamdi MUZ**

  *  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
**  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
ÖZET
Elazığ il merkezinde birinci basamak hizmeti veren hekimlere yönelik yapılan bir tüberküloz (Tbc) eğitimi öncesinde; ülkemiz koşullarında bu hizmeti veren hekimlerimizin Tbc ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları ile tedavi yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla, katılımcılara bir anket uygulanmıştır. Ortalama çalışma süreleri 64.88 ± 39.42 ay olan 66 hekimin 2 (%3.0)'si Verem Savaş Dispanseri (VSD)'nde, 64 (%97.0)'ü sağlık ocağında çalışmaktaydı. Hekimlerin yılda Tbc'li hasta ile karşılaşma oranı VSD'de çalışan iki hekimin haricinde ortalama 7.30 ± 9.77 (0-50) idi. Tbc'nin, %21.2'si sadece solunum yoluyla, %77.3'ü ise solunum yolu dışında başka bir yolla da bulaşabileceğini ifade etmiş ve %59.1'i bulaşmada en önemli faktörün Tbc'li bir hastayla aynı mekanda yaşamak olduğunu, %75.8'i kesin tanı için balgam ARB pozitifliğinin yeterli olduğunu belirtmiştir. Ankete katılanların %80.3'ü ülkemiz şartlarında tanı için PPD'nin mutlaka yapılması gerektiğini söylemiş, en önemli dört Tbc ilacı sorulduğunda hekimlerin sadece %16.7'si morfazinamidi ilk seçenek Tbc ilaçları grubuna dahil etmiştir. Hekimlerin %48.5'i tedavi süresinin en az altı ay olması gerektiğini, %74.2'si Tbc takibinin balgam + diğer bir yöntemle yapılmasını, %93.9'u Tbc hastalarının mutlaka VSD'ye bildirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Hepatotoksisite geliştiğinde hekimlerin sadece %27.3'ü gereken uygulamayı yapmakta, %74.2'si ülkemizdeki Tbc kontrolü konusunda en önemli sorunun; tanı, tedavi ve takip konusunda olduğunu belirtmektedir. “Directly Observed Treatment Short Course (DOTS)” stratejisi sorulduğunda %16.7'si doğru bilgi vermiştir. Ayrıca, birinci basamak hekimlerinin %34.9'u Tbc kontrolünde VSD'leri birinci derecede sorumlu merkez olarak görmekte, fakat %53'ü VSD'lerin bu konuda yetersiz kaldığını düşünmektedir. Sonuç olarak, Elazığ il merkezinde birinci basamakta görev yapan pratisyen hekimlerin Tbc konusunda bilgilerinin yeterli olmadığı ve mezuniyet sonrası eğitimlerin periyodik olarak gerekliliği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, eğitim, birinci basamak hekimler.
SUMMARY
The Knowledge, Attitude and Behavior Related to the Tuberculosis and Approaches of Tuberculosis Therapy by the Physicians Providing First Step Service
Before a performed education of tuberculosis for physicians who give first step treatment in our city center, a questionnaire was applied to the participians to evaluate the knowledge, attitude, behavior and approach to the treatment. The 66 practicing physician having an employment period of 64.88 ± 39.42 months were coming from tuberculosis eradication dispensers at the rate of 3%, and from heath center at the rate 97%. The persentage of facing with tuberculosis patients in physicians, exclude who work in tuberculosis eradication dispensers, per year was median 7.30 ± 9.77 (0-50). 21.2%, of the physicians determine that disease could be spread by only with respiratory tract, 77.3% of them consider that other than respiratory tract and 59.1% of them deemed that the most important factor is living in the same place with a tuberculosis patient and 75.8% of them determine that for a certain diagnosis the sputum examination is enough. 80.3% of the participants said that in our country conditions PPD must be done for the diagnosis. When the most important 4 tuberculosis drugs are asked only 16.7% of the physicians include morphozinamide as a first choice tuberculosis therapy. 48.5% of the physicians deemed that the therapy duration must be at least 6 months. 74.2% of them determine that follow up the disease must be made by sputum plus another examination, 93.9% of them indicated that the tuberculosis patients must be reported to tuberculosis eradication dispensers. When the hepatotoxicity is occured, only 27.3% of the physicians could interfere the necessary implementation. 74.2% of them determine that the most important problem in control of tuberculosis is about diagnosis, therapy and follow up. When the directly observed treatment short course (DOTS) strategy is asked 16.7% of them gave correct answer. 34.9% of the first step physicians think that tuberculosis eradication dispensers is the primary responsible center in the control of tuberculosis but 53% of them think that tuberculosis eradication dispensers is inadequate in this subject. In conclusion, the first step practice physicians who work in Elazığ city center have insufficient knowledge and it is needed periodically postgraduate education.
Key Words: Tuberculosis, training, first step physicians.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir)'nde bildiri olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Figen DEVECİ,
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ELAZIĞ - TÜRKİYE
e-mail: drfigen@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır