Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Isparta İli Verem Savaş Dispanserleri'nde Kayıtlı Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun
Bazı Epidemiyolojik Özellikleri
Rezan DEMİRALAY*

* Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Bu çalışma, Isparta ili Verem Savaş Dispanserleri'nde 1986-1997 yılları arasında, akciğer dışı organ tüberkülozunun bazı epidemiyolojik özelliklerini incelemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, Isparta Merkez, Yalvaç ve Eğirdir Verem Savaş Dispanserleri'nde kayıtlı 284 akciğer dışı organ tüberkülozu olgusu, retrospektif olarak incelendi. Isparta ilinde anılan periyodda akciğer dışı organ tüberkülozunun görülme sıklığının %13.0-36.8 arasında (ortalama %21.7) değiştiği tespit edildi. Hastalığın en sık plevra (%52.8) ve lenfatik sistemde (%26.0) yerleştiği saptandı. Olguların en fazla 20-29 yaş grubunda yoğunlaştığı bulundu. Lenf bezi dışındaki akciğer dışı organ tüberkülozu olgularının sıklığı, yaş ile artmıştır. Ortalama erkek/kadın oranı 1.6 olmasına rağmen, hastalığın bazı formlarında bir cinsiyet baskınlığı tespit edildi. Isparta'da akciğer dışı organ tüberkülozunun tüm tüberküloz olgularının önemli bir kısmını oluşturduğu ve birçok organda değişik yaş gruplarında ortaya çıktığı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Akciğer dışı organ tüberkülozu, epidemiyoloji.
SUMMARY
Some Epidemiological Features of Extrapulmonary Tuberculosis Registered in the Tuberculous Struggle Dispensaries in Isparta
This work was done to investigate some epidemiological features of extrapulmonary tuberculosis in Tuberculous Struggle Dispensaries in Isparta between the years 1986-1997. For this purpose, 284 extrapulmonary tuberculosis patients who registered in Isparta, Yalvaç and Eğirdir Tuberculous Struggle Dispensaries were reviewed retrospectively. In Isparta, during the 12 year period it was found that the incidence of extrapulmonary tuberculosis changed between 13.0% and 36.8% (average 21.7%). The most common sites of the disease were pleura (52.8%) and lymph nodes (26.0%). The highest rate of the cases was found in the age group of 20-29. Extrapulmonary tuberculosis except the lymph nodes increased steadily with age. Although the average man/woman ratio was 1.6, a sex predominance in some forms of disease was found. It was concluded that extrapulmonary tuberculosis forms an important fraction of the total cases of tuberculosis and occurs in many organs in different age groups in Isparta.
Key Words: Extrapulmonary tuberculosis, epidemiology.
Yazışma Adresi:
Dr. Rezan DEMİRALAY,
P.K. 83, ISPARTA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır