Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Multipl Miyelomada Akciğer ve Göğüs Duvarı Tutulumu
F. Sema OYMAK*, Ahmet KARAMAN**, Işın SOYUER***, Hatice KARAMAN***,
İnci GÜLMEZ*, Ramazan DEMİR*, Ali ÜNAL**, Mustafa ÖZESMİ*

    * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
***  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
ÖZET
Multipl miyeloma(MM); difüz kemik hastalığı (miyelomatozis), kemiğin soliter plazmasitoması veya ekstramedüller plazmasitoma (EMP) olarak bulgu verebilir. En sık toraks tutulumu; kemik invazyonu veya infeksiyonlara sekonder akciğer infiltrasyonlarıdır. Yaşlı grubun hastalığı olan MM'de, ağır klinik seyir ve heterojen semptomlar nedeni ile tanı koymak zordur. MM'deki akciğer tutulumunun sıklığı, sebepleri ve hastalığın prognozuna etkilerini araştırmak amacı ile 1995-2001 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji ve Göğüs Hastalıkları bölümlerinde tedavi gören MM'li 38 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 25 (%66)'i erkek, 13 (%34)'ü kadın, ortalama yaş 61 ± 11 (40-80) yıl idi. Otuzsekiz hastanın, 19 (%50)'unda torakal tutulum vardı. Torakal tutulumlu olan olguların 13 (%35)'ünde akciğer tutulumu, 9 (%24)'unda torakal kemik invazyonu vardı. Olgular, klinik ve radyolojik bulgularına göre değerlendirildiğinde, altısında pnömonik infiltrasyon, ikisinde kitle lezyon, ikisinde multipl nodüler lezyonlar, üçünde interstisyel infiltrasyon mevcuttu. Olguların 5 (%13)'i solunum semptomları ile kliniğimize başvurmuştu. Nodüler akciğer infiltrasyonu ve kitle lezyon olan iki hastada perkütan akciğer biyopsisi (AB), retikülonodüler infiltrasyonu olan hastada bronkoskopik AB ile malign plazma hücre infiltrasyonu gösterildi. Pulmoner tutulum olan olgularda, başta renal tutulum ve patolojik kemik kırıkları olmak üzere hızlı ilerleyen progresif hastalık mevcuttu. MM'de pulmoner tutulum, sıklıkla hastalığın hızlı progresyonu ile birliktedir. Değişik radyolojik bulgularla çeşitlilik gösterir. Sistemik yakınmaları olan yaşlı hastaların akciğer infiltrasyonlarının ayırıcı tanısında MM de düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Multipl miyeloma, akciğer tutulumu, ekstramedüller plazmasitoma.
SUMMARY
Pulmonary and Chest Wall Involvement in Multiple Myeloma
Multiple myeloma (MM) may manifest as diffuse bony disease (myelmatosis), as a solitary plasmacytoma of bone, or as extramedullary (extraosseous) plasmacytoma (EMP). The most frequent thoracic involvement by MM is bone involvement or pulmonary infiltrate secondary to an infectious process. Because MM, which is a disorder of the aged population, with its severe clinical course and heterogeneous symptoms, the diagnosis is diffucult. The aim of this study was to investigate the causes, the frequency and the effects of prognosis of the pulmonary involvement in 38 patients with this disorder who were treated between January 1995 and April 2001 at the Department of Chest and Haematology-Oncology at Erciyes University Medical School. The patients with MM; 25 (66%) was male and 13 (34%) was female, and their mean age was 61 ± 11 range 40-80 years. Of the 38 patients; 19 (50%) had thoracal involvement which included pulmonary involvement in 13 (%35) and thoracal bone invasion in 9 (24%). According to their clinical and radiological findings, the 13 cases with pulmonary involvement were evaluated and six had pneumonia, two had mass lesion, two had multiple noduler lesion, three had intersititial infiltration. Five (13%) of the patients with respiratory symptoms were admitted to the Chest Clinic. Malign plasma cell infiltration was detected by transthoracal lung biopsy in two patients with mass lesions, and with transbronchial lung biopsy in one patient with intersititial infiltration. The cases with pulmonary involvement were associated with progresive diseases, which included mainly renal failure and pathological bone fractures. Pulmonary involvement of MM is frequently associated with rapid progression of the disease and demonstrates the variability of roentgenographic manifestations. MM should be taken into consideration in the differential diagnosis of pulmonary infiltration in older patients with systemic complaints.
Key Words: Multiple myeloma, lung involvement, extramedullary (extraosseous) plasmacytoma.
Yazışma Adresi:
Dr. F. Sema OYMAK,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Bölümü,
38039, KAYSERİ - TÜRKİYE
e-mail: fsoymak@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır