Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri
Ahmet ERGÜN*, Mustafa ŞIRLAK**

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Koroner arter grefleme ameliyatı (KAGA) olacak hastaların ameliyat sırası ve sonrasında solunum problemlerine sıkça rastlanmaktadır. KAGA olacak hastalarda solunum komplikasyonları, hastanın ameliyatını ve ameliyat sonrası iyileşmeyi olumsuz etkilemektedir. KAGA olanlarda mortalite riskinin solunum fonksiyon test (SFT) değerlerinde azalma ile orantılı olarak artma gösterdiği çeşitli yazarlarca bildirilmektedir. Çalışma, KAGA olacak hastalarda SFT değerlerini gözden geçirmek amacıyla planlandı. Bu amaçla KAGA olacak 20 erkek hastanın SFT değerleri (vital kapasite: VC, total akciğer kapasitesi: TLC, artık volüm: RV, fonksiyonel artık kapasite: FRC, zorlu vital kapasite: FVC, birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü: FEV1, zorlu ekspirasyon ortası akım hızı: FEF25-75, zorlu ekspirasyonun %25'indeki akım hızı: FEF25, zorlu ekspirasyonun %50'sindeki akım hızı: FEF50, zorlu ekspirasyonun %75'indeki akım hızı: FEF75, zorlu ekspirasyon tepe akım hızı: PEF, FEV1/FVC, RV/TLC, zorlu ekspirasyon ve inspirasyon ortası akım hızı oranı: FEF/FIF), beklenen değere göre yüzdeleri ve arteryel kan gazları (PaO2, PaCO2, SaO2, pH) ameliyattan önceki hafta ve ameliyat sonrası üçüncü ay içinde ölçüldü. Ortalama yaşı 54.0 (39-74) olan erkek hastalardan oluşan gruba obez [beden kitle indeksi (BKİ) > 30)] ve kadın hastalar dahil edilmedi. Tüm hastaların SFT ölçümleri, Sistem 2400 bilgisayarlı "Sensor Medix 6200" cihazıyla aynı şartlarda yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası değerler istatistiksel olarak Pearson's korelasyon ve Student's t-testi ile karşılaştırıldı. Ameliyat sonrası, SFT volüm ve yüzde değerlerinde anlamlı azalma olurken (p< 0.001, p< 0.05), RV, %RV değerlerinde azalma ve %RV/TLC değerlerinde artış anlamlı bulunmadı (p> 0.05). Sonuçlar literatür ışığında tartışıldı ve KAGA hastalarında ameliyat sırası ve sonrası komplikasyonlardan kaçınmak için, SFT ölçümleriyle akciğerler ve solunum yollarının kontrol edilmesi gerektiği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Kroner arter grefleme ameliyatı, solunum fonksiyon testleri, kan gazları.
SUMMARY
Pulmonary Function Test Before and After Operation of Coronary Artery By-Pass Surgery
Respiratory complications after succesful CABG operation continuous to have on influence on the immediate recovery of a patient. It was reported that the mortalıty risk of the CABG patients increased, proportional to the reduction of pulmonary function tests (PFT). In the present study we aimed to investigate PFT values (vital capasity: VC, total lung capasity: TLC, residuel volume: RV, functional residuel capasity: FRC, force expiratory volume first second: FEV1, force mid expiratory flow: FEF25-75, duration force expiratory flow in vital capasity 25%: FEF25, duration force expiratory flow in vital capasity 50%: FEF50, duration force expiratory flow in vital capasity 75%: FEF75, peak expiratory flow: PEF, RV/TLC, FEF/FIF, FEV1/FVC) and arterial blood gases (pH, PaCO2, PaO2, SaO2) pre- and postoperativly which undergo CABG. The PFT and arterial blood gases values of 20 patients, age between 39-74 years, were measured that were undergo CABG operation before a week and three mounths after.The measured PFT values of 20 patients were recordered by system 2400 computurized and sensor medix 6200 and arterial blood gases analysed by radiometer ABL 300. The results were comppaired by the time and periods of before and after CABG operation, statistically evaluated the pearson's corelation and Student's t-test. In the results the postoperative PFT values were significantly decreased (p< 0.05, p< 0.001). But the RV, RV%and RV/TLC value weren't change significantly. In arterial blood gases values were not significantly changes. To avoid the postoperative complications we suggested that should be done the PFT and arterial blood gases measurment preoperativly.
Key Words: Coronary artery by-pass surgery, pulmonary function tests, arterial blood gases.
Yazışma Adresi:
Dr. Ahmet ERGÜN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı,
ANKARA - TÜRKİYE
[ PDF ]
<< Geri Yazdır