Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sarkoidozda Evrelere Göre Klinik Özellikler ve Tanısal Yaklaşım#
Zeynep A. AYTEMUR*, Münevver ERDİNÇ*, Ertürk ERDİNÇ*, Halil ATEŞ**, Önder AKYÜREKLİ***

    *  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,
***  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İZMİR
ÖZET
Kliniğimizde takip edilen 77 sarkoidoz olgusu retrospektif olarak değerlendirilmiş, çalışma prospektif olarak devam etmiştir. Bu olguların 54'ü kadın, 23'ü erkek olup, ortalama yaş 42.97  (21-82)'dir. Radyolojik bulguları ile olguların 26 (%33.8)'sı evre 1, 47 (%61.0)'si evre 2 ve 4 (%5.2)'ü evre 3 olarak kabul edilmiştir. Evre 1'de 15 (%51.7), evre 2'de 13 (%44.8), evre 3'te 1 (%3.4) olmak üzere toplam 29 (%37.7) olguda eritema nodosum gözlenmiştir. Sekiz (%10.4) olguda periferik lenfadenopati saptanmıştır. Altmışsekiz olguya bronkoskopi yapılmış, 55'i normal olarak değerlendirilmiştir. Bronkoskopi yapılan olguların 50'sinde bronkoalveoler lavaj (BAL)'da hücre ayrımı yapılabilmiştir. BAL lenfosit yüzdesi, ortalama %32.2 (2-72) olup evre 1'de %36.1, evre 2'de %31.1, evre 3'te %22.2 oranındadır. Sarkoidoz tanısı 48 olguda histopatolojik olarak, diğer olgularda ise BAL ve klinik bulgular ile konulmuştur. Onbeş olguda parankim biyopsisi, sekiz olguda skalen lenf bezi biyopsisi, beş olguda bronş mukoza biyopsisi,  beş olguda transkarinal ince iğne aspirasyon biyopsisi, dört olguda video yardımlı torakoskopik cerrahi, üç olguda sağ supraklaviküler lenf bezi biyopsisi, iki olguda deri biyopsisi ile tanı elde edilmiştir. Altmışyedi olguya tüberkülin deri testi yapılmış, olguların 51 (%76.1)'inde negatif bulunmuştur. Serum IgG ve IgM 5 (%10.6) olguda, serum Ca 2 (%1.4) olguda yüksek, diğer olgularda normal değerlerde bulunmuştur. Onbir olguda serum ACE düzeyi bakılmış, 7 (%63.6)'sinde yüksek bulunmuştur (ortalama 21.9 U/L). Nörolojik muayene yapılan 55 olgunun 2 (%3.6)'sinde, göz muayenesi yapılan 60 olgunun ise 3 (%5.0)'ünde patoloji saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, eritema nodosum, bronkoskopik tanı, ekstrapulmoner tutulum, tüberkülin deri testi.
# Bu çalışma, "European Respiratory Journal (ERS) Annual Congress Madrid, Spain, October 9-13, 1999"da sunulmuştur.
Address for Correspondence:
Dr. Münevver ERDİNÇ,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Bornova, İZMİR - TÜRKİYE
e-mail: merdinc@med.ege.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır