Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi
Demet KARNAK*, Deniz KÖKSAL*, Gül MOĞULKOÇ*, Sumru BEDER*, Efşin PINAR*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Bu çalışmada, 3 aylık bir sürede polikliniğimizde konsülte edilen olguların prospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanarak, 70 olgu çalışmaya alındı. Konsültasyonlar, istenilme nedeni gözönüne alınarak, tanı desteği ve tedavi önerisi istenenler (grup 1, n= 43), operasyon öncesi akciğer değerlendirilmesi istenilenler (grup 2, n= 19) ve pulmoner toksisite riski yüksek ilaçların ya da beta-bloker türü bronkokonstrüksiyon yapıcı ilaçların başlanacağı olgular ile infeksiyon yönünden fokal odak taranması istenilen olgular (grup 3, n= 8) olmak üzere 3 grupta toplandı. Konsültasyonların 18 farklı klinikten istenildiği ve istenilme nedenlerinin başında (%61.4) tanı desteği ile tedavi önerisinin geldiği görüldü. En sık konsültasyon isteyen bölümler, endokrinoloji (%14.3), nöroloji (%10.0) ve onkoloji idi (%10.0). Grup 1 olgularda en sık konulan tanı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) (%39.5) tanısı iken, grup 2 ve grup 3'te normal akciğer bulguları (%63.1, %50.0) başta gelmekteydi. Tüm olgular içinde %40 olguya, en sık gözlenen tanı olan normal akciğer bulguları tanısı konulduğu, KOAH (%31.4) ve pnömoni (%10.0) tanılarının ise 2. ve 3. sırada yer aldığı görüldü. Nefes darlığı, her 3 grupta da en sık başvuru yakınmasıydı. Bu çalışma sonucunda, göğüs hastalıkları konsültasyonunun daha çok tanı desteği ve tedavi önerisi için yapıldığı ve en sık konulan tanının KOAH olduğu saptandı. KOAH bizim gibi sigara içen toplumlarda sık gözlenen bir hastalık olduğundan, özellikle operasyon öncesi yapılan konsültasyonlar yoluyla KOAH'lı olguların belirlenebileceği ve böylelikle postoperatif izlem ve komplikasyonların öngörülebilmesi konusunda fikir sahibi olunabileceği gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Göğüs hastalıkları, konsültasyon, KOAH.
SUMMARY
Evaluation of the Patients Referred for the Chest Diseases Consultation
The aim of the study is to evaluate the patients consulted to the Department of Chest Diseases and Tuberculosis outpatient clinic in our University. Seventy consulted patients during a three-month period were enrolled in the study. The consultations were divided in to three groups according to the reason for consulting as: Group 1 (n= 43): Diagnosis support and treatment suggestion, group 2 (n= 19): Preoperative pulmonary evaluation, group 3 (n= 8): Pretreatment evaluation of a drug which had the risk of pulmonary toxicity or had bronchoconstructive effects like beta blockers and/or investigation for focal infectious origin. Diagnosis support and treatment suggestion were the most common reasons for consultation demand from 18 different clinics (61.4%). Consultations were requested mostly from endocrinology (14.3%) followed by neurology (10.0%) and oncology (10.0%). While chronic obstructive pulmonary disease (COPD) was the most common (39.5%) diagnosis in group 1 patients, normal pulmonary findings were leading in group 2 and 3 (63.1%, 50.0%). Normal pulmonary findings was the first diagnosis (40.0%) among the whole followed by COPD (31.4%), and pneumonia (10.0%). Dyspnea was the most common symptom in all of the groups. In conclusion, diagnosis support and treatment suggestion was the most common reason for pulmonary consultation and the most common diagnosis was COPD. Thus COPD is commonly seen societies existing heavy smokers like our country, COPD patients can be diagnosed especially in consultations for preoperative pulmonary evaluation, and it is possible to prevent postoperative complications and to predict postoperative follow-up.
Key Words: Pulmonary, consultation, COPD.
Yazışma Adresi:
Dr. Demet KARNAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
06100, Cebeci, ANKARA
e-mail: karnak@dialup.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır