Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH'lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi
Ayşe GÜNER*, Nazlı ATAK*

* Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Yüksek Okulu, ANKARA
ÖZET
Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda sağlık eğitiminin etkilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, önce-sonra müdahale araştırmasıdır. Şubat 2000-Haziran 2000 tarihleri arasında Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi'nde yatan 801 KOAH'lı hastadan gönüllü olan 40 hasta üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya başlamadan önce sağlık eğitimi programına ihtiyaç olup olmadığı araştırmacı tarafından düzenlenen İhtiyaç Analiz Formu ile belirlenmiş; eğitimin genel amaçları, hedef ve davranışları tespit edilmiştir. Eğitim materyali olarak araştırmacı tarafından hastalara yönelik olarak hazırlanan eğitim el kitapçığı kullanılmıştır. Hastalarla ilk karşılaşmada, Sosyo-Demografik Veri Toplama Formu ile hastaların bireysel özellikleri ile ilgili bilgi toplanmıştır. Yedi gün teorik, 8 gün uygulamalı olmak üzere toplam 15 gün süren eğitimden önce hastaların bilgi durumları ve beceri değerlendirme formları ile uygulama eğitimi değerlendirilmiştir. Hastaların edindikleri bilgileri davranışa dönüştürüp dönüştürmediği "Davranış İzlem Formu" ile belirlenmiştir. Eğitimden sonra ikinci kez hastaların bilgi düzeyleri değerlendirilmiş ve solunum fonksiyon testleri ile hastalığın şiddeti belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş, sigara, öğrenim durumu, daha önce hastaneye yatma durumu ve tanı konma süresinin eğitim öncesi bilgi düzeyini etkilemediği görülmüştür. Bütün hastaların eğitim öncesi bilgi düzeylerinin benzer fakat düşük olduğu saptanmıştır. Ancak eğitim sonrası bilgi düzeyinin tüm gruplarda anlamlı ve benzer ölçüde arttığı görülmüştür. Veriler Mann-Whitney U, Wilcoxon Signed, Kruskal Wallis testi ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, hastaların eğitim öncesi bilgi düzeyleri benzer ve düşük olmasına rağmen, eğitimden sonra anlamlı ölçüde artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), sağlık eğitimi.
SUMMARY
Evaluation of Effects of Health Education of Patients with COPD
The research was designed to identify and evaluate the effects of health education of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). It was conducted on forty voluntary patients from 801 patients with COPD between February 2000 and June 2000 in Atatürk Thoracic Diseases and Thoracic Surgery Center. A pre test was applied before education to evaluate the patients' level of knowledge. After education, post test was applied. Sociodemographic properties and behaviors which were developed after education, were determined. The level of COPD was evaluated according to the respiratory functions. Gender, age, smoking habit, education level, frequency of being hospitalized and period of diagnosis did not affect the level of knowledge of patients before education. It was similar and low. But, level of education increased significantly and similar in all groups after education. Data were analyzed by Manny-Whitney U, Wilcoxon Signed, Kruskal Wallis tests and correlation analysis. Although before health education levels of knowledge of COPD were found similar but low, they increased statistically significant after health education.
Key Words: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), health education.
Yazışma Adresi:
Dr. Ayşe GÜNER
Ankara Üniversitesi
Sağlık Eğitim Yüksek Okulu
ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır