Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner Arter Hipertansiyonu Olan KOAH Olgularında Sağ ve Sol
Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Emine İZBUDAK*, Gülseren KARABIYIKOĞLU*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Kliniğimizde yatarak tedavi gören 1'i kadın 15 kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kor pulmonaleli (KP) olgu değerlendirildi.Tümünde "Grandjean" yöntemine dayanan sağ kalp mikrokateteri yapıldı. Solunum semptomlarının süresi, sigara öyküsü, arter kan gazı, solunum fonksiyon testleri (SFT), PA akciğer grafileri, elektrokardiyografileri ve radyonüklid ventrikülografileri (MUGA) değerlendirildi. Olgularımızın kan gazı parametrelerinden PaO2 ile ortalama pulmoner arter basınçları (PAB) arasında negatif korelasyon tespit edildi (r= -0.52, p< 0.05). pH, PaCO2, O2 satürasyonu ile ortalama PAB arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. MUGA değerleri ile de korelasyon bulunmadı. SFT ile ortalama PAB arasında anlamlı korelasyon yoktu. MUGA ile elde edilen değerlerle SFT değerleri arasındaki korelasyonlar; FVC (%) ile sağ ventrikül (SĞV) "time of peak ejection rate (TPER)" arasında negatif (r= -0.71, p< 0.05), SĞV "time of peak flow rate (TPFR)" arasında pozitif (r= 0.77, p< 0.05), sol ventrikül (SLV) 1/3 "flow rate (FR)" arasında pozitif korelasyon (r= 0.62, p< 0.05), FEV1 (%) ile SĞV TPER arasında negatif (r= -0.77, p< 0.05), SĞV TPFR arasında pozitif (r= 0.76, p< 0.05), SLV 1/3 FR arasında pozitif korelasyon (r= 0.71, p< 0.05), MMF (%) ile SĞV TPER arasında negatif (r= -0.77, p< 0.05), SĞV TPFR arasında pozitif (r= 0.61, p< 0.05), SLV 1/3 FR arasında pozitif korelasyon (r = 0.69, p< 0.05), FEF25 (%) ile SĞV TPER arasında negatif (r= -0.69, p< 0.05), SĞV TPFR arasında pozitif (r= 0.57, p< 0.05), SLV 1/3 FR arasında pozitif korelasyon (r= 0.78, p< 0.05), FEF50 ile SĞV TPER arasında negatif korelasyon (r= -0.53, p< 0.05) bulundu. Olguların MUGA ile elde edilen değerlerinden SĞV EF, SĞV TPFR ile ortalama PAB arasında anlamlı korelasyon tespit edildi. Ortalama PAB, SĞV EF arasında negatif (r= -0.53, p< 0.05), ortalama PAB, SĞV TPFR pozitif (r= 0.59, p< 0.05) korelasyon bulundu.Bizim olgularımızın %66.7'sinde SĞV EF < %45, %13.3'ünde SLV EF < %50 idi. Sistolik fonksiyonlar %66.7'sinde SĞV PER > 2.0 EDV/s, %100'ünde SĞV TPER < 240 ms, %100'ünde SLV PER > 2.0 EDV/s, %100'ünde SLV TPER < 240 ms, diyastolik fonksiyonlar %33.3'ünde SĞV PFR > 2.5 EDV/s, %80'inde SĞV TPFR < 180 ms, %53.3 SLV PFR > 2.5 EDV/s, %53.3 SLV TPFR < 180 ms idi. Sonuç olarak; KOAH'lı olgularda SĞV fonksiyon bozulması yanında SLV fonksiyonları da bozulabilir.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, KOAH.
SUMMARY
Right and Left Ventricular Function in Patients COPD
In our clinics, 15 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and CP were observed during hospitalization. Right heart microcatheterization to all patients were performed with Grandjean method. Patients were evoluated according to respiratory symptom duration, smoking history, arterial blood gas analysis, pulmonary function tests, chest radiography, electrocardiography and radionuclide ventriculography (MUGA). A negative correlation was determined between PaO2 and mean PAP value (r= -0.52, p< 0.05). A significant correlation was not found between pH, PaCO2, O2 saturation and mean PAP even not MUGA. There is no correlation between respiratory function tests and mean PAP value. A lot of correlation were established between MUGA and respiratory function tests. Correlation analysis between forced vital capacity (FVC %) and RV time of peak ejection rate (TPER) was negative (r= -0.71, p< 0.05), FVC (%) and RV time of peak flow rate (TPFR) was positive (r= 0.77, p< 0.05), FVC (%) and LV 1/3 of flow rate (1/3 FR) was positive (r= 0.62, p< 0.05), forced expiratory volume in one second (FEV1 %) and RV TPER was negative (r= -0.77, p< 0.05), FEV1 (%) and RV TPFR was positive (r= 0.76, p< 0.05), FEV1 (%) and LV 1/3 FR was positive (r= 0.71, p< 0.05), forced expiratory flow during the middle half of FVC (MMF %) and RV TPER was negative (r= -0.77, p< 0.05), MMF (%) and RV TPFR was positive (r= 0.61, p< 0.05), MMF (%) and LV 1/3 FR was positive (r = 0. 69, p< 0.05). A significant correlation was obtained between mean PAP value and both RV EF, RV TPFR with MUGA. A negative correlation between mean PAP value and RV EF (r= -0.53, p< 0.05) and positive correlation between mean PAP value and RV TPFR (r= 0.59, p< 0.05) were revealed. RV EF was below 45% in 66.7% of patients, LV EF was below 50% in 13.3% of patients. As a result; beside the right ventricular dysfunction, left ventricular dysfunction can be seen on the patients with COPD.
Key Words: Pulmonary hypertension, COPD.
Yazışma Adresi:
Dr. Emine İZBUDAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır