Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Toplum Kökenli Pnömonilerde Hastalık Şiddeti ile Akut Faz Reaktanları Arasındaki İlişki#
Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer METİNTAŞ*, İrfan UÇGUN*

* Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Toplum kökenli pnömoniler (TKP), mortalite ve morbiditesi nedeniyle önemli bir klinik problem olmaya devam etmektedir. TKP'li hastalar hastaneye yatış gerekliliği, hastalığın şiddeti, ek hastalık varlığı ve yaşına göre 4 grup altında incelenir. Akut faz reaktanları, doku zedelenmesi ve infeksiyona karşı sistemik fizyolojik bir cevap olarak salgılanır. Bunların en önemlileri C-reaktif proteindir (CRP). Biz bu çalışmamızda pnömoninin şiddeti ile hastaların başvuru dönemindeki ve tedavi sonrasındaki CRP, fibrinojen ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) arasındaki ilişkiyi araştırdık. Hastaların 64 (%64)'ü erkek, 36 (%36)'sı kadın, ortalama yaş 49.3 yıl idi. Hastaların 40 (%40)'ında ek hastalık mevcuttu, en sık olarak kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%14) ve diabetes mellitus (%11) saptandı. Hastaların 10 (%10)'u öldü. Başvuru döneminde tüm hastaların CRP düzeyleri yüksekti. Pnömoninin şiddeti, CRP düzeyi ve lökosit sayı yüksekliği ile ilişkili bulundu, ESR ve fibrinojende ise bu ilişki gözlenmedi. Mortal seyreden olguların CRP düzeyleri daha yüksekti ve bu istatistiksel olarak anlamlı idi.
Anahtar Kelimeler: Pnömoni, hastalık şiddeti, akut faz reaktanları.
SUMMARY
The Relations Between Levels of Acute Phase Reactants and Severity of Community Acquired Pneumonia
Community acquired pneumonia (CAP) continous to be a major clinical problem in terms of morbidity and mortality. Patients presenting with CAP were divided into one of four pneumonia groups based on the need for hospitalization, severity of illness, presence of coexisting disease and age. The acute-phase response is the physiological systemic response to tissue injury and infection. The most important one is C-reactive protein (CRP). We investigate the relations between severity of pneumonia and levels of acute phase proteins, such as CRP, fibrinogen and erythrocyte sedimentation rate (ESR) at initial presentation and at the end of the therapy. One hundred patients were included in the study. The mean age was 49.3 years; 64 patients (64%) were male and 36 patients (36%) were female. Forty patients (40%) had chronic disease, the most frequent being chronic obstructive pulmonary disease (14%) and diabetes mellitus (11%). Ten patients were died during their hospital stay. On admission, all patients had elevated CRP levels. The severity of disease was associated with admission levels of CRP and white blood cells, but not with ESR and fibrinogen. In the patients who died of pneumonia, CRP levels were statisticaly higher than who improved.
Key Words: Pneumonia, severity of pneumonia, acute phase reactants.
# Bu çalışma, "European Respiratory Society (ERS)" 2001 Berlin (22-26 September 2001) Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Mustafa KOLSUZ
Kırmızıtoprak Mahallesi Tandoğan Sokak
Soy-Gür Apartmanı A Blok No: 40/1
ESKİŞEHİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır