Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İmmün Yeterli Kişide Semi-İnvaziv Aspergillozis
Aydın ÇİLEDAĞ*, Gökhan ÇELİK*, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR*, Akın KAYA*, Şule TEMİZKAN*,
Sedef BENGİSU*, Doğanay ALPER*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Ellidört yaşında, memur, erkek; nefes darlığı, kuru öksürük ve ateş şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Akciğer grafisinde sağ üst zonda pnömonik gölge koyuluğu izlendi. Seftriakson, klaritromisin ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı için bronkodilatatör tedavisine rağmen, klinik ve radyolojik bozulma oldu. Tanısal bronkoalveoler lavajı Gram boyanmasında septalı mantar hifaları izlendi. Balgam kültürlerinde Aspergillus fumigatus raporlandı. Torakal bilgisayarlı tomografi rehberliğinde yapılan iğne aspirasyon sitolojisinde doku invazyonu gösteren mantar hifaları ve sporları görüldü. Hastaya 150 mg/gün lipozomal amfoterisin B ve ciddi bronkospazmı için 40 mg/gün metil prednizolon başlanıldı. Bu tedaviyle klinik olarak düzelme oldu. Yatışın 21. gününde çekilen akciğer grafisinde üst-orta zonda apse görüntüsü izlendi. Cerrahi sonrası yüksek komplikasyon riski nedeniyle cerrahi tedavi düşünülmedi. Bronkoskopik kateter ile kavite içine 50 mg/gün amfoterisin B 3 günde 3 kez uygulandı. Yatışının 48. gününde solunum sıkıntısı, hipotansiyon, bradikardi ve juguler venöz dolgunluk belirtileri sonrasında hasta kaybedildi.
Anahtar Kelimeler: Aspergillozis.
SUMMARY
Semi-Invasive Aspergillosis in an Immunocompetent Host
A 54 year-old male patient was admitted to our clinic with dyspnea, dry cough and fever. Chest X-ray revealed pneumonic infiltration with air bronchograms involving all zones of right hemithorax. We observed radiological and clinical progress despite ceftriaxone, clarithromicin and bronchodilator for chronic obstructive pulmonary disease. The gram staining of bronchoalveolar lavage showed fungal septate hyphae. Cultures of sputum yielded Aspergillus fumigatus. The specimen of transthoracic fine-needle aspiration depicted tissue invasion by fungal hyphae and spores. Liposomal amphotericin B 150 mg/day was started and 40 mg/day metilprednisolone was initiated for bronchospasm. Under this treatment, patient's clinical findings were improved. On the 21st hospital day, chest X-ray revealed abscess formation at the right upper and middle zones. Surgical treatment was not considered because of high postoperative high complication risk. Intracavitary 50 mg/day amphotericin was administered three times by a bronchoscopic catheter. On the 48th hospital day, respiratory distress, hypotension, bradycardia and juguler venous distension developed and patient was died.
Key Words: Aspergillosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Aydın ÇİLEDAĞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır