Türkçe       English

<< Geri Yazdır
1994-1996 Yıllarında SSK Yüksek Sağlık Kurulu'nda Değerlendirilen Pnömokonyoz Olguları#
Meral SAYGUN*, Arslan TUNÇBİLEK**, Gülseren KARABIYIKOĞLU***

    *  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, KIRIKKALE
  **  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
***  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Çalışma, 1994-1996 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Yüksek Sağlık Kurulu (YSK)'nda incelenen 5000 dosya içinde meslek hastalıklarının dağılımını; bunlar içinde pnömokonyoz oranını, maluliyet oranlarını, ölüm oranlarını, tanı koymada karşılaşılan güçlükleri ve pnömokonyoz tanısı konan kişilerdeki radyolojik bulguları, solunum fonksiyon testi, elektrokardiyografi (EKG), arteryel kan gazı, akciğer bilgisayarlı tomografi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlayan kayıtlara dayalı, retrospektif bir araştırmadır. Çalışmanın bulgularına göre; 3 yıllık süre içinde YSK'da görüşülen 5000 dosyanın %59.8'i pnömokonyoz yönünden incelenmiş, bunların %48.3'üne kesin pnömokonyoz tanısı konmuş ve %45.0'ine verilen maluliyet oranlarının, daha önceki maluliyet oranları ile uyumsuz olduğu gözlenmiştir. Ölüm nedeni tespit isteği ile yapılan başvuruların %25.5'inin de ölüm nedeninin mesleki olduğuna karar verilmiştir. YSK'ya pnömokonyoz tespit isteği ile başvuran 665 olgudan %9.8'ine, maluliyet oranına itiraz için başvuran 393 olgudan %16.3'üne, ölüm nedeninin mesleki olup olmadığının tespiti isteği ile başvuran 479 olgudan %46.9'una dosyalarındaki radyolojik bulgu, rapor, mesai listesi, muayene olduğu veya tedavi gördüğü hastanelerdeki belgelerin eksikliği nedeni ile kesin karar verilememiş, eksik olan belgelerin tamamlanmasından sonra tekrar görüşülmek üzere ara karar verilmiştir. Dosyalarda mevcut olan tetkiklerin daha önceki değerlendirmelerini, YSK'daki değerlendirme sonuçları ile karşılaştırdığımızda, aralarında bazı tutarsızlıklar olduğu saptanmış ve radyolojik bulguların değerlendirilmesindeki tutarsızlık oranı %47.8 olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pnömokonyoz, pnömokonyozlarda maluliyet tayini, Yüksek Sağlık Kurulu.
SUMMARY
The Cases of Pneumoconiosis Evaluated in SSK High Health Committee Between 1994-1996
The aim of this retrospective study which based on registration is evaluate the distribution of occupational diseases in 5000 cases under review by the High Health Committee (HHC) during 1994-1996 the ratio of pneumoconiosis in them, the ratio of disability and death, the difficulties in diagnosis, the radiological findings, pulmonary function tests, arterial blood gases, electrocardiographic findings and computed tomography of the lung. The results of the study have demonstrated that of 5000 cases under review by the HHC during the three-year period, 59.8% have been evaluated with emphasis on pneumoconiosis, 48.3% with the established diagnosis of pneumoconiosis. The ratio of disability has not been found to agree with the previous ratio of disability in 45.0%. Appeals for the determination of the causes of death have resulted in the determination of the occupational disease as the cause of death in 25.5%. A final decision has been failed to be given for 9.8% of 665 individuals appealing for establishment of the diagnosis of pneumoconiosis, in 16.3% of 393 individuals appealing against the ratio of disability and in 46.9% of 479 individuals appealing for the determination of the cause of death being the occupational disease by the reason of insufficient data available in the reports concerning the radiological findings, pulmonary function tests, descriptive information on the individual, the daily working list and the lack of availability of reports from the hospital providing the initial examination or the treatment and an interim decision for re-evaluation has been given following the completion of the insufficient data. A discordance has been observed upon comparison of the previous evaluation of the investigations present in the reports with the evaluation by the HHC the ratio of discordance being 47.8% for radiological findings.
Key Words: Pneumoconiosis, evaluation of disability in pneumoconiosis, High Health Committee.
Yazışma Adresi:
Dr. Meral SAYGUN
Emek Mahallesi 60. Sokak No:2/2
06510, ANKARA
e-mail: meralsaygun@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır