Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarının
Sigara İçimi Konusundaki Bazı Düşünce ve Davranışları
Meftun ÜNSAL*, Murat TOPBAŞ**, A. Güven ATICI*, Davut UĞURLU*, Adviye ÖZER*,
Levent ERKAN*

  *  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN
ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü sigarayı yaygın kullanımı, neden olduğu hastalıklar ve ölümlerden dolayı, ivedi çözüm bekleyen sorunlardan biri olarak tanımlamaktadır. Bu çalışma, bir üniversite hastanesinde çalışan doktorların sigara içimi konusundaki bazı düşünce ve davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma, kesitsel nitelikli bir çalışma olup; Nisan 1997-Haziran 1997 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışmakta olan 353 (katılma oranı %86.9) doktora anket formu uygulanmıştır. Doktorların 150 (%42.4)'sinin sigara içtiği saptanmış olup, sigara içilmemesi gerekliliğinin nedeni olarak %56.7'si sağlığı korumak şeklinde yanıtlamıştır. Doktorlardan %17.3'ü hasta varken, %76.7'si hasta yokken muayene odasında sigara içtiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışmada, doktorların; sigaranın sağlığa etkileri, sigara içen ve solunum problemi olan hastaya sigara kullanımının bırakılmasını önerme konusundaki yaklaşımları, sigara kullanan hastalarına sigaranın zararlarını anlatma, aktif ve pasif içicilikle ilgili gördükleri hastalıklar ile sigara içiminin kontrolü için önerilen önlemler konusundaki düşünceleri incelenmiştir. Bu çalışmada, topluma örnek olmaları gereken doktorların, sigara hakkındaki düşüncelerinin, sigara ile savaşıma uygun olması gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Doktor, sigara kullanmak, düşünce, davranış.
SUMMARY
Smoking Attitudes and Behaviours Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University
World Health Organization defines the smoking as a major problem waiting an immediate solution because of its widespread acceptance causing so many illness and deaths. In this study, we performed self administered questionnaire to 353 physicians of Medical Faculty of Ondokuz Mayıs Univesity (participating rate 86.9%), between April 1997 and June 1997. We found that 150 (42.4%) physicians were smoking. 56.7% of them answered the necessity of nonsmoking as protecting health, 82.7% of the physicians were not smoking in the consultant room when there was a patient. 23.3% of the physicians were not smoking in the consultant room when there wasn't a patient, either. We observed the attitudes of these physicians about the effects of smoking to health, their approaches of offering to give up smoking to a smoker with breathing problems, their talking about destructive effects of smoking, and the illness related with active and passive smoking. It's emphasized in this study that the attitudes of the physicians about smoking should be appropriate for antismoking organizations.
Key Words: Physician, smoking, attitudes, behaviour.
Yazışma Adresi:
Dr. Meftun ÜNSAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
55139, SAMSUN
[ PDF ]
<< Geri Yazdır