Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Kanseri Tanısını Ne Kadar Sürede Koyabiliyoruz
Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL*, Funda ÖZTUNA*, Gamze ÇAN**

  *  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, TRABZON
ÖZET
Ocak 1992-Aralık 1999 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısı alan 226 olgunun dosyaları, yakınmaların başlamasından itibaren ne kadar süre içerisinde hekime başvurulduğunu; bunu takiben ne kadar sürede tanı konabildiğini ve ne zaman tedaviye başlanabildiğini tespit etmek amacıyla retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların 217 (%96)'si  erkek, 9 (%4)'u kadın ve yaş ortalamaları 61.3 ± 10.3 yıl (ortalama ± standart deviasyon) idi. Hastaların şikayetlerinin başlamasından sonra 63.6 ± 78.6 gün gecikme ile hekime başvurdukları; hekime başvuru ile doku tanısı arasında 14.1 ± 20.6 gün, tanı ile tedavi arasında ise 27.3 ± 35.8 gün kaybettikleri saptandı. Göğüs hekimine başvuru ile tedavi arasındaki süre ortalama 47.5 ± 76.9 gün idi. Başvurudan tedaviye kadar geçen sürenin, radyoterapi uygulanan olgularda anlamlı olarak daha fazla geciktiği saptanmıştır (p= 0.01). Sonuç olarak akciğer kanserli olgularda tedaviye oldukça geç başlandığı, ancak bu gecikmenin daha çok hekime başvurma ve tanı sonrası evreleme süreci ile tedavi randevusunun uzamasından kaynaklandığı kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, tanı, tedavi, tanıda gecikme, tedavide gecikme.
SUMMARY
How Long the Diagnostic and Therapeutic Process Takes in Lung Cancers
The records of 226 patients with lung cancer diagnosed between January 1992 and December 1999 were evaluated to clarify the interval between the admission to physician and the beginning of his/her complaints and to clarify the time passed for the diagnosis and treatment of lung cancer. Mean age of the patients was 61.3 ± 10.3 (mean ± SD) years, and 96% of them were men and 4% were women. The patients had admitted to physician 63.6 ± 78.6 days later after beginning of the complaints. The time between the admission and histopathologic diagnosis and the time between the diagnosis and therapy were 14.1 ± 20.6 days and 27.3 ± 35.8 days respectively. The mean delay from presentation to treatment was 47.5 ± 76.9 days and it was significantly longer in patients treated with radiotherapy (p= 0.01). In conclusion, it was detected that the therapy of the patients with lung cancer was delayed as a result of late admission to physician and the time passed between the diagnosis and therapy because of the long waiting period for staging and therapy.
Key Words: Lung cancer, diagnosis, treatment, delay in diagnosis, delay in treatment.
Yazışma Adresi:
Dr. Tevfik ÖZLÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
61080, TRABZON
e-mail: tozlu@meds.ktu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır