Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve
Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Rezan DEMİRALAY*

* Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Bu çalışmada, akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı organ tüberkülozunun klinik ve epidemiyolojik özelliklerini karşılaştırmak amacıyla, Isparta Merkez, Yalvaç ve Eğirdir Verem Savaş Dispanserleri'nde kayıtlı 403 akciğer tüberkülozlu ve 110 akciğer dışı organ tüberkülozlu olgu retrospektif olarak incelendi. Akciğer tüberkülozunda en sık görülme yaş grubunun 20-29 ve 30-39, ikinci sıklıkla görülme yaş grubunun 50-59 ve 60-69 olduğu saptandı. Erkek/kadın oranının 1.9, %84.1'inin ilkokul ve altında eğitimli, %50.4'ünün il merkezi ve ilçelerde yerleşik, %69.2'sinin sosyal güvencesiz, %8.9'unun temas öykülü, %8.7'sinde eşlik eden bir hastalık olduğu görüldü. En sık rastlanan semptomların sırasıyla öksürük, gece terlemesi ve balgam çıkarma ve tanıda gecikmenin ortalama 73.8 gün olduğu saptandı. Akciğer dışı organ tüberkülozunda ise en sık görülme yaş grubunun 20-29, erkek/kadın oranının 1.0, %80.0'ının ilkokul ve altında eğitimli, %61.8'inin il merkezi ve ilçelerde yerleşik, %67.3'ünün sosyal güvencesiz, %6.4'ünün temas öykülü, %3.6'sında eşlik eden bir hastalık, en sık rastlanan semptomların sırasıyla gece terlemesi, öksürük ve lokal semptomlar ve tanıda gecikmenin ortalama 154.6 gün (31.9 gün ile plevra tüberkülozunda en kısa ve 637.0 gün ile iskelet sistemi tüberkülozunda en uzun) olduğu tespit edildi. Bu bulgular semptom ve tanıdaki gecikme dışında klinik ve epidemiyolojik özellikler açısından 2 grup arasında bir farklılık olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, akciğer dışı organ tüberkülozu.
SUMMARY
Comparison of the Clinical and Epidemiological Characteristics of Pulmonary and Extrapulmonary  Tuberculosis
In this work, for the purpose of comparing the clinical and epidemiological characteristics of pulmonary tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis, 403 pulmonary tuberculosis cases and 110 extrapulmonary tuberculosis cases registered in Isparta, Yalvaç and Eğirdir Tuberculous Control Dispanseries were rewieved retrospectively. In the pulmonary tuberculosis group, it was found that the most frequent age groups were 20-29 and 30-39 years old, and the second frequent age groups were 50-59 and 60-69 years old, the man/woman ratio was 1.9, 84.1% of the cases were educated at or above primary school, 50.4% of the cases were living in urban areas, 69.2% of the cases had no social security, 8.9% of the cases had the history of close contact, 8.7% of the cases had a disease accompanying to tuberculosis, the most frequent symptoms were respectively cough, night sweets and sputum, and the average delay in diagnosis was 73.8 days. In the extrapulmonary tuberculosis group, it was found that the most frequent age group was 20-29 years old, the man/woman ratio was 1.0, 80.0% of the cases were educated at or above primary school , 61.8% of the cases were living in urban areas, 67.3% of the cases had no social security, 6.4% of the cases had the history of close contact, 3.6% of the cases had a disease accompanying to tuberculosis, the most frequent symptoms were respectively night sweets, cough and local symptoms, and the average delay in diagnosis was 154.6 days (the shortest in pleura tuberculosis with 31.9 days and the longest in skeletal system tuberculosis with 637.0 days). All these results suggest that there were no differences in the clinical and epidemiological characteristics between the two groups apart from the symptoms and the delay in diagnosis.
Key Words: Pulmonary tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Rezan DEMİRALAY
P.K. 83
ISPARTA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır