Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bir Yavaş Salınımlı Teofilin Preparatı Olan Teofilin Monohidratın (Xanthium)
Farmakokinetiği, Etkinliği ve Tolerabilitesinin Günde İki Doz Kullanılan
Teofilin (Talotren) ile Karşılaştırılması
Nurdan KÖKTÜRK*, F. Sema PAKER*, Türkan TATLICIOĞLU*

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Bu çalışmada, tek doz teofilin monohidratın farmakokinetiği, klinik etkinliği ve tolerabilitesi değerlendirilmiş, bulgular günde 2 doz verilen teofilin ile karşılaştırılmıştır. Çalışmaya kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan 25 hasta dahil edilmiştir. Hastalar iki gruba ayrılarak, 15 kişiden oluşan bir gruba 10 mg/kg tek doz oral teofilin monohidrat (xanthium), 10 kişiden oluşan diğer gruba ise 10 mg/kg teofilin (talotren) 2 doz olarak idame tedavisi amacıyla verildi. Tüm hastaların oral teofilin başlandığı tarihte ve 28. günde fizik muayene bulguları (FMB), solunum fonksiyon testleri (SFT) değerlendirildi. İlaç farmakokinetiğini değerlendirmek için, 7. gün ilaç alımından hemen önce ve sonrasında 4, 8, 16, 20 ve 24. saatlerde kan teofilin düzeyleri elde edildi. Yedinci gün kan teofilinin maksimum ve minimum konsantrasyonları (Cmax, Cmin), Cmax'ın elde edildiği zaman (Tmax) ve % fluktuasyon (Cmax-Cmin/Cmin X 100) hesaplandı. Yedinci ve 28. günlerde hastalar ilaç yan etkileri açısından değerlendirildi. Xanthium verilen grupta 7. gün ortalama Cmax: 15.6 ± 8.3 µg/mL, Cmin: 5.0 ± 0.7 µg/mL, 24 saatlik % fluktuasyon: 235.6 ± 201.2; talotren verilen grupta 7. gün ortalama Cmax (T0-T12): 9.6 ± 2.9 µg/mL, Cmin: 6.7 ± 2.3 µg/mL, 12 saatlik (T0-T12) % fluktuasyon: 53.9 ± 64.8 olarak elde edildi. İki grup arasında % fluktuasyona ait fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p < 0.01). İki grup arasında 1. ve 28. gün FMB ve SFT bulguları açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu (p> 0.05). Her iki grupta da ilaçlar iyi tolere edildi ve ilaç kesmeyi gerektirecek ciddi bir yan etki görülmedi. Sonuç olarak; günde 2 doz verilen teofilinin (talotren), teofilin monohidrata (xanthium) göre daha stabil kan teofilin düzeyleri sağladığı ancak etkinlik ve tolerabilite açısından iki preparatın birbirine bir üstünlüğü olmadığı ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teofilin, farmakokinetik, etkinlik.
SUMMARY
A Comparison of Pharmacokinetics, Efficacy and Tolerance: An Ultra-Sustained Release Theophylline, Theophylline Monohydrate "Xanthium" vs Theophylline "Talotren"
This study aimed to evaluate pharmacokinetics, efficacy and tolerance of theophylline monohydrate "xanthium" in comparison to theophylline "talotren". Twenty five patients with chronic obstructive pulmonary disease enrolled in the study. Fifteen patients included in the group of xanthium were treated with 10 mg/kg theophylline once a day where as 10 patients included in the group of talotren were treated with theophylline twice a day. Clinical examination and pulmonary function testing were performed on the first and 28th days of the treatment. Plasma theophylline levels were assayed on the 7th day in 4 hour intervals to obtain the peak plasma levels (Cmax), the minimum plasma levels (Cmin) and, % fluctuations (Cmax-Cmin/Cmin X 100). Side effects were questioned on day 7 and day 28. In the group with xanthium; mean dose was 680 ± 126, mean plasma theophylline level was 10.6 ± 3.2 µg/mL. Mean Cmax: 15.6 ± 8.3 µg/mL, Cmin: 5.0 ± 0.7 µg/mL, mean 24 hour % fluctuation: 235.6 ± 201.2. In the group with talotren; mean dose was 650 ± 52.7 and, mean plasma theophylline level was 8.9±2.5 µg/mL. Mean Cmax (T0-T12): 9.6 ± 2.9 µg/mL, Cmin (T0-T12): 6.7 ± 2.3 µg/mL, mean 12 hour (T0-T12) % fluctuation: 53.9 ± 64.8. % fluctuation rates were statistically significant between two groups (p< 0.01). Physical examination findings and pulmonary function testing were not statistically different in two groups. No severe side effects have occured in either group. These results indicate that talotren (bid) provides more stable plasma levels than xanthium (once a day). There is no advantage of one to the other in terms of efficacy and tolerance.
Key Words: Theophylline, pharmacokinetics, efficacy.
Yazışma Adresi:
Dr. Nurdan KÖKTÜRK
Kızılırmak Sokak No: 16/10
06640, Kocatepe, ANKARA
e-mail: nurdank@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır