Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hastaneye Yatarak veya Yoğun Bakımda Tedavi Görmesi Gereken
Toplum Kökenli Pnömonilerde Mortaliteyi Etkileyen Faktörler#
Mustafa KOLSUZ*, İrfan UÇGUN*, Muzaffer METİNTAŞ*, Sinan ERGİNEL*, Emel HARMANCI*,
Füsun ALATAŞ*

* Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Son yıllarda pnömoni, mortalite ve morbidite oranlarında belirgin artışlar gözlenmektedir. Bu çalışma, "American ThoracicSociety" ve Toraks Derneği kriterlerine göre hastanede (grup 3) veya yoğun bakımda (grup 4) yatarak izlenmesi gereken toplum kökenli pnömoni (TKP)'li erişkin hastalar üzerinde mortaliteyi etkileyen faktörleri irdelemek amacıyla yapıldı. Çalışmaya, Mayıs 1997- Ekim 1999 tarihleri arasında bölümümüze başvuran 73 TKP'li hasta alındı; 43 (%58.9) hasta grup 3, 30 (%41.1) hasta grup 4 TKP'li idi. Hastaların 43 (%58.9)'ü erkek, 30 (%41.1)'u kadın, ortalama yaş 49.2 (16-88) yıl idi. Hastalar yatırıldıklarında, gerekli tanı işlemlerini takiben yukarıdaki derneklerin önerilerine göre empirik tedaviye alındılar. Yapılan tanı çalışmalarında ancak 25 (%34.2) olguda kültürde etken ajan üretilebildi; etken saptananlarda gerekirse tedavi yeniden düzenlendi. Tedavi ve izleme alınan hastaların 67 (%91.8)'sinde iyileşme gözlenirken, 6 (%8.2) hasta kaybedildi; ölümlerin 1 (%2.3)'i grup 3'te, 5 (%16.6)'i grup 4'te oldu. Hastalarda; grup 4 TKP'li olmak, nabzın > 120/dakika olması (p< 0.01), mekanik ventilatör gereksinimi, K+ > 5.5 mEq/L, LDH > 1000 U/L olması (p< 0.001), radyolojik olarak bilateral tutulum olması, PaO2 < 60 mmHg olması ve hastanın takibi sırasında lökosit, C-reaktif protein, BUN, Cr, AST ve GGT düzeylerinde düzelme olmayıp artış gözlenmesi mortalite ile ilişkili faktörler olarak belirlendi (p< 0.05).
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoniler, mortalite.
SUMMARY
Factors Associated with Mortality in Hospitalized Patients with Community Acquired Pneumonia
The pneumonia morbidity and mortality rate significantly increasing at recent years. In this study, we investigated the factors associated with mortality at the groups 3 and 4 community acquired pneumonia (CAP) as defined in 1993 American Thoracic Society guidelines. Seventy three adult patients with a diagnosis of CAP admitted to Osmangazi University Medical Faculty Hospital between May 1997-October 1999 were included in this study. There were 43 patients in group 3 (58.9%) and 30 patients in group 4 (41.1%). The mean age was 49.2 (16-88) years; 43 patients (58.9%) were male and 30 (41.1%) were female. Etiologic diagnosis was achieved in 25 (34.2%) of the patients; if required, the antibiotic treatment was modified. A total of six patients (8.2%) died, only one of them (2.3%) was in group 3 CAP, five (16.6%) were in group 4. We investigated the following prognostic factors associated with mortality; age, symptoms, smoking habits, alcohole intake, prior use of antibiotics, comorbid disease, respiratory rate (> 30 breaths/min), tachycardia (> 120 heart rate/min), temperature (> 38°C), hypotension, radiographic findings, hepatic and renal function tests, culture positivity, need for mechanical ventilation and complication. As a result, we showed the following factors were associated with mortality; need for mechanical ventilation, serum K+ level > 5.5 mEq/L, serum LDH level > 1000 U/L, tachycardia (p< 0.001), need for ICU therapy (p> 0.01), bilateral radiographic infiltrates, PaO2 < 60 mmHg (p< 0.05). Besides, progressive increases in BUN, Cr, AST, GGT, CRP levels and WBC count during hospitalization are also associated with a fatal outcome (p< 0.05).
Key Words: Community acquired pneumonia, mortality.
# Bu çalışma, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (09-13 Nisan 2000)'nde sözel bildiri olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Mustafa KOLSUZ
Kırmızıtoprak Mahallesi
Tandoğan Sokak Soy-Gür Apartmanı
A Blok No: 40/1
ESKİŞEHİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır