Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni: Olgu Sunumu
Orhan ÇİLDAĞ*, Fisun KARADAĞ*, Mehmet POLATLI*, Ali VERAL**

  *  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, AYDIN
**  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
ÖZET
Bronşiyolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) klinik ve histopatolojik bulguların birlikteliği ile tanı konulan bir klinikopatolojik sendromdur. En sık görülen semptomları, kuru öksürük ve nefes darlığıdır. PA akciğer grafisinde bilateral alveoler infiltrasyonlar, solunum fonksiyon testlerinde restriktif tipte solunum bozukluğu, difüzyon kapasitesinde azalma ve bronkoalveoler lavajda mikst hücre dağılımı görülür. Kesin tanı açık akciğer biyopsisi ile histolojik bulguların hastalığı teyit etmesiyle konur. Bu makalede, nefes darlığı ve kuru öksürük yakınmaları ile yatırılan ve açık akciğer biyopsisi ile kesin tanı konulan bir BOOP olgusu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bronşiyolitis obliterans organize pnömoni, alveoler infiltrasyon, solunum fonksiyon testleri, açık akciğer biyopsisi.
SUMMARY
Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia: A Case Report
Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) is a clinicopathologic syndrome which is diagnosed by the combination of clinical and histopathological findings. Most frequent symptoms are dry cough and dyspnea. Bilateral alveolar infiltrations are seen in chest radiography. Pulmonary function tests reveal restrictive pattern and decrease in diffusion capacity. Mixt cell distribution is detected in bronchoalveolar lavage. Definite diagnosis is obtained by open lung biopsy which confirms histologic findings of the disease. A BOOP case who has dry cough and dyspnea, diagnosed by open lung biopsy is presented in this paper since it is a rare disease.
Key Words: Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia, alveolar infiltrations, pulmonary function tests, open lung biopsy.
Yazışma Adresi:
Dr. Orhan ÇİLDAĞ
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
09010, AYDIN
[ PDF ]
<< Geri Yazdır