Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner ve Mediastinal Kalsifikasyonların Nadir Bir Nedeni:
Üremiye İkincil Metastatik Kalsinozis
Şule AKÇAY*, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU*, Nurhan ÖZDEMİR**

  *  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
**  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Kalsiyum metabolizmasını etkileyerek [kronik böbrek yetmezliği (KBY), primer hiperparatiroidizm, destriktif kemik hastalıkları ve süt-alkali sendromu gibi] metabolik kalsifikasyonların oluşumu nadirdir. Radyolojik olarak mediastinal ve/veya pulmoner kalsifikasyon görünümü, iyileşmiş infeksiyon veya bazı tümöral durumlarda daha sıktır. Bu olgu sunumunda, farklı bölgelerdeki yumuşak doku kalsifikasyonlarının yanında, direkt akciğer grafileri ile saptanan, pulmoner ve mediastinal kalsifikasyonlu 2 olgu tanımlanmıştır. Kalsiyum birikimleri, olguların ilkinde aksiller, diğerinde servikal bölgedeki subkütan nodüllerden alınan biyopsiler ile kanıtlanmıştır. Her 2 olguda da kalsinozise ikincil semptom gözlenmemiştir. Olgulardan 1'inde gelişen paratiroid hiperplazisi paratiroidektomi gerektirmiştir. Diğer olguda ise sekonder hiperparatiroidiye ait laboratuvar bulgusu saptanmamıştır. Bu olgularda metastatik kalsifikasyonların sekonder hiperparatiroidizm ve serum kalsiyum-fosfor dengesinde bozulmaya bağlı geliştiği düşünülmüştür. Sonuç olarak, KBY'de primer hastalık kontrol altına alınırsa, bu tür metastatik kalsifikasyonların selim gidişli olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner kalsifikasyon, kronik böbrek yetmezliği.
SUMMARY
Metastatic Calcinosis Secondary to Uremia: A Rare Cause of Pulmonary and Mediastinal Calcification
Metabolic calcification is rarely encountered in disorders of calcium metabolism including that accompanying chronic renal failure (CRF), primary hyperparathyroidism, destructive bone diseases, and the milk-alkali syndrome. Radiographic evidence of mediastinal and/or pulmonary calcification usually occurs in areas of healed inflammation or tumor growth. In this case report, we describe the phenomenon of metastatic pulmonary and mediastinal calcification, as well as other soft tissue calcification, that was identified on the chest X-rays of two patients with CRF. Calcium deposition was also histologically observed in subcutaneous nodules in the axillary and cervical region. One of the individuals exhibited parathyroid hyperplasia, and required parathyroidectomy. The other had parathyroid hormone levels in normal ranges. Based on these findings, we attributed the metastatic calcifications in these patients to secondary hyperparathyroidism and increased Ca-P product resulting from CRF. We conclude that this rare form of metastatic calcification appears to be self limiting in case the patient's primary disease is under control.
Key Words: Pulmonary calcification, chronic renal failure.
Yazışma Adresi:
Dr. Şule AKÇAY
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
06490, Bahçelievler, ANKARA
e-mail: sulea@baskent-ank.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır