Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kist Hidatikli 44 Olguya Klinik Yaklaşım
Neslihan G. ULAŞAN*, Koray DURAL*, Erkan YILDIRIM*, Serdar HAN*, Hamidiye SAYGIN*,
Ünal SAKINCI*

* Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, ANKARA
ÖZET
Kist hidatik, Türkiye'de endemik olarak görülen bir hastalıktır. Kliniğimizde; Ocak 1995-Aralık 2000 tarihleri arasında kist hidatik nedeniyle cerrahi uygulanan 44 hasta cerrahi öncesi bulguları, uygulanan cerrahi yöntemler ve postoperatif cerrahi sonrası takipleri yönünden, literatür bilgileri ışığında retrospektif olarak değerlendirildi.
Kliniğimizde, Ocak 1995-Aralık 2000 tarihleri arasında, akciğer ve akciğer-karaciğer kisti bulunan 44 olguya cerrahi uygulandı. Hastalarda teşhis ve operasyon kararı akciğer grafisi, batın ultrasonografisi, torakoabdominal BT yardımıyla konuldu. Akciğer kisti yanında, 9 hastada karaciğerde de kist hidatik mevcuttu. Bu 9 hastadan 1'inde dalakta da kist hidatik mevcuttu. Bu hastalara sağ torakofrenotomi ile akciğer ve karaciğerdeki kistlere kistotomi uygulandı. Sadece akciğerde kisti olan 31 hastaya torakotomi ile kistotomi kapitonaj, 2 hastaya torakotomi kistotomi kapitonaja ek olarak dekortikasyon, bilateral akciğer kisti olan 1 hastaya median sternotomi ile bilateral kistotomi kapitonaj ve apse nedeniyle parankimal destrüksiyon gelişen 1 hastaya torakotomi ile alt lobektomi yapıldı. Postoperatif olarak 3 hastada uzayan hava kaçağı, 1 hastada yara yeri infeksiyonu, 1 hastada ampiyem ve 1 hastada kavitenin açık kaldığı görüldü.
Kist hidatik için en etkili tedavinin, efektivitesinin yüksekliği ve morbiditesinin düşüklüğü nedeniyle cerrahi olduğuna inanıyoruz. Bunun için kliniğimizde kistotomi ve kapitonaj en sık kullanılan yöntemdi.
Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, cerrahi.
SUMMARY
Clinical Approach to the 44 Patients with Cyst Hydatid
Cyst hydatid disease is seen endemically in Turkey. At our department, from January 1995 to December 2000, we have retrospectively analysed 44 patients to whom performed surgery for preoperative signs, surgical methods and postoperative follow-ups in the view of the literature.
We have analysed 44 patients with only pulmonary and pulmonary and hepatic cyst hydatid retrospectively in the view of the literature. Diagnosis and operation decisions were done according to the plain chest radiography, abdominal ultrasonography and thoracoabdominal tomography. Simultaneously there were hepatic cyst hydatid at 9 pulmonary cyst hydatid cases and splenic hydatid at 1 of these 9 patients. We performed right thoracophrenotomy and cystotomy + capitonage to the pulmonary disease and only cystotomy to the hepatic cyst. At the 31 only pulmonary disease, thoracotomy + cystotomy + capitonage and additionally at 2 patients decortication is performed. We used median sternotomy + cystotomy + capitonage for 1 patient with bilateral disease. We performed one lobectomy for parenchymal destruction due to an abscess formation. We postoperatively determined two major complications as 1 patent cavity and 1 empyema and additionally 3 prolonged air leakage and 1 wound infection as minor complications. In spite of the alternative therapeutic methods, we believe that the most precious approach is the surgery due to the least morbidity and the highest effectivity. For this purpose, cystotomy and capitonage are the most performed methods at our chest surgery department.
Key Words: Cyst hydatid, surgery.
Yazışma Adresi:
Dr. Neslihan G. ULAŞAN
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Kliniği
ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır