Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çocuk Ampiyemlerinde Tedavi: Kapalı Su Altı Drenajı ve Dekortikasyon
Akın Eraslan BALCI*, Şevval EREN*, Refik ÜLKÜ*, Serdar ONAT*, M. Nesimi EREN*

* Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
ÖZET
Başlangıç tedavisi olarak, kapalı toraks drenajı (KTD) uygulanan 497 postpnömonik ampiyemli çocuk değerlendirildi. Aynı anda birden fazla dren taşıyan hastalar %3.6; tedavi sürecinde birden fazla dren uygulananlar %7.8 oranındaydı. Drenajın başarısız olduğu 106 hastada dekortikasyon yapıldı (%21.3). En sık operasyon endikasyonları tuzaklanmış akciğer ve persistan-multipl plevral poştu (%91.5). Operasyon öncesi KTD süresi 11.6 gündü. Üç çocukta rezeksiyon gerekti (%2.8). Postoperatif hastane süresi 7.4 gündü. Dekortikasyon grubunda mortalite yoktu, diğer grupta %1.5 oldu. Bir yıllık izlem periyodunda, tam akciğer ekspansiyonu, KTD ile tedavi edilenlerde %78; dekortikasyon geçirenlerde %90.5 olarak bulundu. Her iki gruptaki hastaların büyük kısmı 17-20 gün içinde taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: Ampiyem, dekortikasyon.
SUMMARY
Treatment in Childhood Empyema: Closed Tube Drainage and Decortication
Four-hundred-ninety-seven children with postpneumonic empyema treated with closed tube drainage (CTD) initially were rewieved. The rate of simultaneous drains was 3.6%; more drains during hospitalisation was %7.8. Decortication was performed in 106 patients with CTD failure (21.3%). The most frequent indications were trapped lung and persistant-multiple pleural spaces (91.5%). Preoperative CTD period was 11.6 days. Resection was required in three children (2.8%). Postoperative hospital stay was 7.4 days. No mortality in decortication group, but 1.5% in other. Full lung reexpansion was observed 78% in CTD group; 90.5% in decortication group. Most of every two groups patiens were discharged in 17-20 days.
Key Words: Empyema, decortication.
Yazışma Adresi:
Dr. Akın Eraslan BALCI
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı
21280, DİYARBAKIR
e-mail: abalci@dicle.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır