Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Kanserlerinin Bronkoskopik Haritası
Yılmaz BÜLBÜL*, Tevfik ÖZLÜ*, Funda ÖZTUNA*, Mustafa ÇETİNKAYA*

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
ÖZET
Akciğer tümörlerinin histopatolojik tiplerine göre bronş ağacındaki dağılımlarını  belirlemek amacıyla, Ocak 1992-Aralık 1999 tarihleri arasında bronkoskopik biyopsiyle endobronşiyal lezyondan akciğer kanseri tanısı alan 218 (206'sı erkek, 12'si kadın) olgunun dosyaları retrospektif olarak araştırıldı. Hastaların ortalama yaşı 61.5 ± 9.9 (ortalama ± SD) idi. Tümörlerin %60.6'sı epidermoid, %18.1'i küçük hücreli, %7.1'i adenokarsinom, %14.2'si de diğer histolojik sınıflardandı. Tümörlerin akciğerde; özellikle üst loblarda ve sağ akciğerde daha fazla yerleştikleri saptandı. Diğer yandan histopatolojik türlerin bronş ağacında yerleşim yönünden özellik arz etmediği ve özel bir histopatolojik türün, özel bir lob veya segment tercihinin olmadığı saptandı. Sonuç olarak, hastalarımızda tümörlerin üst loblar ve sağ akciğere daha fazla yerleşmekle birlikte, endobronşiyal dağılımlarının rastgele  olduğu kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, bronkoskopi, bronş ağacı, endobronşiyal tutulum.
SUMMARY
Tumor Map of the Bronchial Tree in our Patients with Lung Cancer
To determine the frequency of distribution of lung cancers through bronchial tree according to cell type, the records of 218 patients (206 men, 12 women) who had lung cancer diagnosis via bronchoscopic biopsy specimen between January 1992- December 1999 were evaluated retrospectively. Mean ages of patients were 61.5 ± 9.9 (mean ± SD) years. Of the tumours %60.6 were epidermoid cancer, %18.1 were small cell cancer, %7.1 were adenocancer and %14.2 were other histopathological types. It was detected that tumours were located in upper lobes and right site of lung significantly. On the other hand, it was determined that, no meaningful involvement of any lobar or segmental bronchi with a special cell type was observed and no predominance of a special tumour localisation observed in any bronchus. In conclusion, the lung tumours in our patients were mainly located in upper lobes and right lung, but their endobronchial distribution was accidentally.
Key Words: Lung cancer, bronchoscopy, bronchial tree, endobronchial involvement.
Yazışma Adresi:
Dr. Yılmaz BÜLBÜL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
61080, TRABZON
e-mail: ybulbul@meds.ktu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır