Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde p53 Ekspresyonunun Kemoterapiye Yanıt ve
Sağkalım Üzerine Etkisi#
Mustafa PEHLİVAN*, Uğur YILMAZ*, Meral KOYUNCUOĞLU*, Oya İTİL*, Can SEVİNÇ*,
Atilla AKKOÇLU*

* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Akciğer Kanserleri Grubu, İZMİR
ÖZET
p53 gen mutasyonları küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)'nde %35-90 oranında bildirilmiştir. KHAK'de p53 pozitifliğinin tedaviye yanıt ve median sağkalım (MS) süresine etkisi yeterince çalışılmamıştır. Bu çalışmada, 187 KHAK'li olgudan 26'sında p53 ekspresyonunun kemoterapiye (KT) yanıt ve MS süresi üzerine etkisi değerlendirildi. Hastaların median yaşı 57 (29-79), 25'i erkek, 1'i kadındı ve 13'ü yaygın, 13'ü de sınırlı hastalık döneminde idi. Ondokuz olguda p53 negatif, 7 olguda p53 pozitif saptandı. Standart doz kombine KT ± radyoterapiyle p53 negatif grupta MS süresi 26.1 ay, p53 pozitif grupta ise MS süresi 14.4 ay bulundu (p= 0.199). En az 3 siklus standart doz kombine KT ± radyoterapi alan hastalarda yanıt değerlendirmesi yapıldığında p53 negatif ve pozitif gruplarda sırasıyla %47 ve %14 tam, %47 ve %43 parsiyel yanıt, %6 ve %43 progresyon saptandı (p= 0.045). p53 pozitif olan grupta istatistiksel olarak anlamlı olmasa da MS süresi belirgin olarak daha kısa bulundu. p53 ile tedaviye yanıt arasında da anlamlı korelasyon vardı.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, p53 ekspresyonu, prognostik faktör.
SUMMARY
Effect of p53 Expression an Chemotherapy Responce and Survival in Small-Cell Lung Cancer
The gene mutations of p53 are reported to be 35-90% in small-cell lung cancer (SCLC). p53 positivity in SCLC together with response to treatment and its effect on overall survival (OS) have not been studied in detail previously. In this study, we analyzed the expression of p53 by immunohistochemistry in the initial biopsy specimen of 26 patients who had a diagnosis of 187 SCLC cases and the response of p53 to chemotherapy and its effect on OS was evaluated. Median age was found to be 57 (29-79), all patients except one were man, 13 had limited and 13 had disseminated disease. p53 expression was found to be negative in 19 and positive in 7 patients. OS was found to be 26.1 months with standard dose combined chemotherapy in p53 negative group, while OS was found to be 14.4 months in positive groups (p= 0.199). When response evaluation was performed in patients receiving at least three cycle standard dose combined chemotherapy, in p53 negative and positive groups 47% and 14% complete remission and 47% and 43% partial remission and 6% and 43% progression was observed respectively (p= 0.045). OS in p53 positive group is shorter but statistically in significant. A significant correlation between p53 and response to treatment was found.
Key Words: Small-cell lung cancer, p53 expression, prognostic factors.
# Bu makaledeki bulgular “European Respiratory Society Annual Congress Madrid, Spain, October 9-13, 1999” isimli toplantıda poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Mustafa PEHLİVAN
Kasırga Sokak No: 20/22
Balçova, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır