Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi
Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA**

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Torasik çıkışta yerleşmiş tümörler, diğer alanlara yerleşim gösteren bronş kanserleriyle karşılaştırıldığında klinik davranış, cerrahi endikasyon, cerrahi teknik ve postoperatif prognoz açısından farklılık gösterir. Bu çalışma, 1995-2000 yılları arasında kliniğimizde preoperatif değerlendirme, cerrahi ve postoperatif takibi uniform olarak yapılan 18 olguyu içermektedir. Olguların tümü erkek olup, ortalama yaş 51.33 (28-71)'tü. Olguların 3'üne preoperatif radyoterapi (RT), 11'ine postoperatif RT, 2'sine postoperatif RT-kemoterapi (KT), 1'ine ise postoperatif KT uygulandı. Olguların tamamına toraks duvarı rezeksiyonuyla birlikte akciğer rezeksiyonu yapıldı. Altı olguya lobektomi, 3 olguya segmentektomi, 9 olguya ise wedge rezeksiyon yapıldı. Operatif mortalite gözlenmedi. İki olguda uzamış hava kaçağı, 2 olguda frenik sinir felci, 3 olguda ise kozalji gelişti. Takiplerde olguların 7'si eksitusla sonuçlandı. Tüm olgular üzerinden median sağkalım 30.5 ay, 36 aya kadar beklenen yaşam olasılığı %44.95 olarak gerçekleşti. Onbir olgu halen sağ ve hastalıksız yaşamaktadır. Torasik çıkış tümörlerinde en iyi sonuçlar en-blok rezeksiyon uygulanan olgularda gözlenir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, torasik çıkış tümörleri, cerrahi tedavi.
SUMMARY
Surgical Treatment of Thoracic Outlet Tumors
According to clinical behaviour, indication for surgery, surgical techniques and postoperative prognosis, tumors localized in the thoracic outlet, differs from the other lung cancers. In this study 18 patients evaluated with an uniform preooperative and postoperative follow up in 1995-2000 are presented. Patients were absolutely men and mean age was 51.33 (28-71). Radiotherapy was performed preoperatively for 3 patients and postoperatively for 11. Postoperative chemoradiotherapy was performed for 2 patients and for 1 patient only postoperative chemotherapy was applied. Lung resection with chest wall resection was carried out for all patients. Lobectomy for 6 patients, segmentectomy for 3 and wedge resection for 9 were performed. There was any operative mortality observed. Complications occurred in patients were air leak in 2, paralysis of phrenic nerve in 2 and cosalgy in 3. Seven patients died during the follow up. Median survival was 30.5 for whole patients and ratio was observed as %44.95 of expected survival for 36 months. Eleven of the patients are still living without morbidity. Best results of the surgery obtained in thoracic outlet tumors are observed in the cases in which the en-block resection was performed.
Key Words: Lung cancer, thoracic outlet tumors, surgical treatment.
Yazışma Adresi:
Dr. Ekber ŞAHİN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi
Anabilim Dalı
Samanpazarı, ANKARA
e-mail: ekosah@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır